Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-171v

Gerit Ariens de Roij, cedit, aende ses onmondige kinderen wijlen Pieternel Henderick Janssen de Beir daer vader aff is Jan Adriaen de Roij, een halff huijsken met de gerechte helft vanden hoff daer aen leggende, ende daer toe behorende, groot int geheel een halff lopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen inde Hasselt alhier, oost de straet, suijt Henderick Goijaerts, west Henderick Peeters vande Loo, ende noort Wouter Cornelis de Beir, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den vierentwintighsten dito,

Cooppen 20 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832