Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-171v

Gerit Adriaen de Roij, ende Adriaen Willemen de Roij, als tochtenaer, cedunt aen Jan, Maria, ende Adriaen de Roij, het gerechte vierde paert, gemeen ende onbedeelt in alle ende een ijgelijcke de erffgoederen die hem Gerit Adriaen de Roij van sijne ..., ende Adriaen Jan Goijaert sijnen ouwt oom was, sijn aengecomen alle gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, ende de koopers genoeghsaem bekent ende hebben etc. gelovende etc. ende allen commer etc., actum als vooren (den vierentwintighsten dito),

Cooppen 355 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832