Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-194r

Jan Bastiaens van Heijst, cedit, aen Adriaen Anthonissen de jongen, een parceel ackerlants, groot een ende een quart loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost den voetpat, suijt Cornelis Adriaen Willemen, west de gemeene straet, ende noort Cornelis Corsten, los ende vrij, uijtgenomen vijffendartich stuijvers siaers, aenden H: Geest alhier, ende voorts wegen, stegen, etc. ende belooft den kooper, allen commer, ende aentael, die naermaels, op het voors goet moghte bevonden worden, uijt te gaen, bekent den kooper tot sijnen laste te nemen, onder verbant ende renuntiatis als naer reghten, actum den seventienden november,

Cooppen 50 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832