Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-196r

Antonij Paulus Bruijnen Baerts, ende Jan Jan Peeters, beedighde momboir ende toesiender, over de drie onmondige kinderen wijlen Cornelis Paulus Bruijnenbaers, daer moeder aff was, Pietronella Jan Peeters, met konsent ende decreet, van de heeren Drossaert ende Schepenen alhier inne dato den 15e november 1698, alhier gesien, ende gelesen, cedunt aen Goijaert Goijaerts van Oisterhout, een huijsken, met den hoff daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot saemen drieentwintich roeden, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aenden Heijkant, alhier, oost ende suijt de straet, west Cornelis Aert Janssen, ende noort Embreght van Bavel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. Actum den negenden dito (december) 1698.

Cooppen et slagen 313:0:0.

Deselve cedunt, aen Jan Jan Peeters, Een halff huijs, bestaende in een kamer, scheijdende op de graet vande schouw, vande selve camer met ontrent seventien roeden hoff, gestaen ende gelegen als vooren, oost de straet, suijt den cooper in desen, west Jan Cornelis Baesten, ende noord Jan Bastiaen Cuijsters, los ende vrij, uijtgenomen, wegen, stegen etc. ende hebben etc. geloovende etc. allen commer etc., Actum als vooren,

Cooppen et slagen 160 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832