Menu

Documenten

Document R-1698-14-8184-197r

Compareerde voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt, Huijbereght Brocken, soo voor selven, ende hem fort ende sterck makende voor Jan Denis Reijnders, Andries Willem Meijnaers, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende, voor sijne twee ... halve susters, Cornelis Willem Meijnaers, Pieternel Willem Meijnaers, Peeter Stoffel Leemans, Gijsbert Adriaen Segers, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende voor Maria Joost Aert Meijnaers, Jan Peeter Leijten, Jan Adriaen Maes, Adriaen de Beir, Gerraert Willem Reijnders, Corstiaen Willem Meijnaers, Peter Cornelis Corsten, Jan Peeter Beren, Adriaentien Sonvelt, ende Adriaen Peeter Leijten, soo voor sijn selven ende alnogh hem fort ende sterck makende voor Cornelis sijnen broeder, te samen erffgenamen wijlen Jan Paulus van Ael, de welcke verclaeren te saemen te desisteren gelijck sij doen bij desen, ende dat ten behoeve van Jan Adriaen Smolders, van alle hun reght, actie, ende pretensis ... te samen competerende, inne de erffgoederen, door de voors Jan Paulus van Ael, metter doot ontruijmpt ende naer gelaeten, geene uijtgesondert, renuntierende derhalven vant selve, ten behoeve van den voors. Smolders, sonder daer aen eeniche het minste reght daer .... gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (negen december).Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832