Menu

Documenten

Document R-1698-14-8184-198v

Anthony Corstiaen Jacobs ende Paulus Janssen de Beir cedunt aen Jan Willemsen de Beir, een huijsingh met de erffenissen daer aen liggende, ende daer toe behorende, groot twee ende een halff lopensaeten onbegrepen der maten, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de cooper in desen, suijt de straet, west Jan Adriaenssen de Cocq ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver drie penningen chijns sjaers aen de conventualen van Tongerlo, Item noch eenen paght van twee gulden vier stuijvers siaers aenden H: Geest alhier, ende voorts wegen, stegen, etc., ende heeft etc. gelovende etc. ende allen commer etc. pro ut in forma actum sestienden december 1698. Envelop 10-10.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832