Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1698-14-8184-198v

Henderick Adriaensen van Heijst, soo voor sijn selve, ende ,,,, sterck makende voor Laureijs van Heijst sijnen broeder, Henderick Embreght Daniels van Heijst, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende voor Joost van Heijst sijnen broeder, Huijbreght van Heijst, soo voor sijn selven, ende hem fort ende sterck makende, voor Peeter van Heijst, sijnen broeder, Peeter Peeter Sijmons, Daniel Huijbers, ende Heijltien Daniel Bastiaens, te samen erffgenamen wijlen Bastiaen Hendericx, cedunt aen Lambert van Riel, een parceel weijlant groot ontrent een lopensaet, gelegen aent Crijven alhier onder den heertganck vande Hasselt, oost de waterloop, suijt ende noort de gemeene straet, ende west den H: Geest alhier, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den twintichsten december,

Cooppen et slagen 75 gulden voldaen,

De selve cedunt, aen Adriaen Antonissen de jonge, een parceel ackerlants groot ontrent een loopensaet, gelegen als vooren, oost Jenneken Mattijssen, suijt Peeter Sijmons, west Antonij van Gils, ende noort de gemeene straet los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 71 gulden voldaen,

De selve cedunt, aenden selven, een parceel ackerlant groot ontrent dartich roeden, gelegen als vooren, komende oost Antonij van Gils, suijt Jenneken Mattijssen, west Jan Hendericx, ende noort de gemeene waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 39 gulden.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832