Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1699-115-61-95

Compareerden voor mij onderges. notaris openbaer, bij den Ed: Mo: Raede van Brabant in sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenoemt, in eijgener persoonen deersamen Digna Daniel Gerit Huijben, weduwe van wijlen Jan Jan Anthonissen, ende Adriaen Jan Daniel Gerit Huijben, jongeman, beijde alhier woonagtigh, die welcke uijtter handt bekennen vercogt te hebben aen ende ten behoeve van Adriaen Anthonis de Jongh, mede alhier woonagtigh, seecker twee derde parten, die de voorn: twee comparanten, uijt den hoofden van hunne voors. ouders verclaerden te competeren, in ende van drij parcheelen, als namentlijck eerst een weijde van omtrent anderhalf loop:, genaemt de Groote Weijde gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, comende aldaer oost Claes Matthijs, suijt denselven, west Ego de Wits, ende noort Claes Matthijs voornt., ten tweeden een parcheeltien saijlant van omtrent een loopensaeten een quartier, gelegen ter plaetse voors., comende aldaer oost Jan Jans Vermeer, suijt Cornelis Craijers, west Claes Matthijs ende noort Adriaen Anthonis den Ouden erfgenamen, ende ten derden nogh een parcheeltien weijde, van omtrent een loopensaet, gelegen ter plaetse voors., comende aldaer oost de gemeijne straet, suijt en west den cooper in desen, ende noort derfgenamen van Adriaen Anthonis den ouden, nogtans soo groot ende klijn, als die respectieve parcheeltiens ter plaetse als voor int geheel gelegen ende ombedeelt sijn, waar af het resterende derde part toebehoort de kinderen van Peter Vermeer ende Jenneken Daniel Gerit Huijben zaliger, los ende vrij, uijtgenomen dat het vs. vercogten sal bevonden worden verschult te wesen, tsamen sal moeten gesupporteert ende voldaen worden, alleen bij den cooper in desen, sonder corten, ende dit vercogten om ende voor de somme van agtien guldens, te weten voor de voors twee derde parten, tot cooppenningen, sonder meer, daer af de comparanten bekennen voldaen te wesen, gevolliglijck? soo constitueren de comparanten beijde voornt, den eerste thoonder deser onwederroepelijck, specialijck omme het voors. vercogten, ter secretarije tsij tot sHertogenbosch, ofte alhier, voor heeren schepenen aen den voorn: cooper te veste, transporteren ende in eijgendom op te dragen schriftelijck bij wettelijcke acte in vereijste forme soo ende gelijck het naer costumen ende usantie behoort ende dat met soodanige active ende passive geregtigheden ende servituijten, als andersints, als het vs vercogten sal bevonden worden te competeren ende subject te wesen naermaels. Alles soo de comparanten in desen beijde verclaerden, blijvende doncosten vant selve met de 40e penninck ende tgevolg met den aenkl.. van dien, allen tot lasten vanden cooper voornoemt, soo de comparanten seijden, geloovende het voors. ende de te doene vesten uijt kragte deser, naermaels onverbreckelijck voor goet, vast, bondig ende van waerden te sullen houden ende doen houden sonder tegenseggen, onder verbant ende subjectie van hun beijde comparanten persoonen ende goederen, als naer regte.
Aldus sonder arg of list, gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh voors. desen 22 december anno 1699, ter presentie van Jan Janss vande Knicker ende Adriaen Cornelis Hutten mede inwoonende nabueren alhier, beijde als getuijgen hier toe versogt, die de minute deser, geschreven op behoorlijck gesegelt papier, benevens de voorn. beijde comparanten, ende mij notaris mede behoorlijck onderteijckent hebben.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832