Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8072-206v

Kennelijck sij eenen ijgeleijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijcheijt van Tilborg ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Elisabeth ende Maria Jan Willem Mutsaerts, Hendrick Jan Mutsaerts als in huwelijck gehadt hebbende Jenneken Jan Willem Mutsaerts, Jan ende Niclaes Willemse van Groenendael, daer moeder af was Jenneke (Jan) Willem Mutsaerts, Maria Cornelis Jan Willem Mutsaerts, Jan Willems van Groenendael als momboir vande twee onmondige kinderen wijlen Cornelis Jan Willem Mutsaerts, daer moeder aff was, Cornelia Jan Peeter Goijaerts, te samen erffgenaemen wijlen Jan Willem Mutsaerts, ende Elisabeth Jan van Gorp, de welcke hebben bekent, ende beleden bekennen, ende belijden mitsdesen met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overlijden vanden voors. Jan Willem Mutsaerts ende Elisabeth Jan van Gorp, henne groot vader ende groot moeder zaliger waeren aengecomen, ende dat inder voege, forne, ende maniere, hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker soo is de voornoemde Elisabeth Jan Willem Mutsaerts, bij blinde lotinge ten deele bevallen ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijcken eene wooningh bestaende in een kamer scheijdende opde graet vande schauw tusschen de keucken ende de voorschreve kamer met de schuer, om binnen een jaer eerstcomende te ruijmen, met de helft inde aenstede, aenden zuijde kant, groot int geheel elff loopensaet ofte daer ontrent gestaen ende gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer tusschen erffenisse, oost de H: Geest alhier, zuijt de kinderen Jan Mutsaerts, met meer andere, west de straet, ende noort Jan Willems van Groenendael, los ende vrij, Item noch eenen heijbodem groot ontrent twee loopensaeten, gelegen aen Maesdijck alhier, los ende vrij,

Waer tegens de voornoemde Maria Jan Willem Mutsaerts bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een parceel soo saeij als weijlant groot vier ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent gelegen aende Stockhasselt alhier, ter plaetse genaemt de Postelstraet oost Adriaen Jan Mattheussen, zuijt de straet, west Ego de Wits, ende noort de waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen twaelff stuijvers twee penningen chijns sjaers aende heer van Ekelschot, tot Oirschot, Item eenen acker van drie ende een halff loopensaet ofte daer ontrent gelegen inde Schijff alhier, oost Hendrick vande Zande, zuijt den ackerweght, west Evert Verschueren, ende noort Adriaen Cornelis Joosten, los ende vrij, uitgenomen tien vaeten rogh sjaers aende conventuaelen van Tongerlo, Eijndelijck noch eenen beemt groot ses loopensaet, ofte daer ontrent gelegen onder Gils, los ende vrij,

Waer tegens Hendrick Jan Mutsaerts, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck de gerechte helft aende zuijden cant, in een parceel ackerlants groot int geheel acht loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, oost de straet zuijt ende west Peeter Jan Broeckmans, ende noord Peeter Mutsaerts, los ende vrij, uijtgenomen drie gulden sjaers in eenen meerderen pacht aent Groot Gasthuijs tot s'Bosch, Item noch eenen beemt groot acht loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen ontrent de verbrande weij alhier, oost, ende noort de Leij, zuijt de kinderen Michiel Jan Peters, ende west de Lantscheijdingh, los ende vrij, Eijndelijck alnoch de gerechte helft in een parceel soo moer off uijtgestecken putten, groot int geheel drie loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aenden Ouden Draeijboom alhier, oost de Leij, zuijt de kinderen Anthonij Hendrick Gerits, west ... ende noort Johan Batista Soffaerts, los ende vrij,

Waer tegens Jan ende Niclaes Willems van Groenendael, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, Eerstelijck een wooningh bestaende in een keucken ende achterhuijsinge tegens de voors. kamer op te deelen, met het schop ende d'ander helft vande aenstede aende noorden cant, waer van de vs. Elisabeth d'ander helft ten deele bevallen is, oost de H: Geest alhier, zuijt Elisabeth Mutsaerts, west de straet, ende noort Jan van Gils, los ende vrij, Item noch twee heijbodems, groot samen vier loopensaet ofte daer ontrent, gelegen onder Venloon, los ende vrij, uijtgenomen eenen penningh chijns sjaers aenden heer van Venloon,

Waer tegens Peeter Mutsaerts, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden ende erffelijck possideren, Eerstelijck de helft in een parceel ackerlants aenden noorden cant, groot int geheel acht loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer oost de straet, zuijt Hendrick Jan Mutsaerts, west ... ende noort de weduwe Paulus Joosten, los ende vrij, uijtgenomen drie gulden sjaers in eenen meerdere pacht aent Groot Gasthuijs tot s'Bosch, Item een parceeltie ackerlants, groot ontrent een loopensaet, gelegen als voor, oost ende zuijt Cornelis Hendricx, west de kinderen Gerit Ariens van Roij, ende noort Peeter Adriaen Broeckmans, los ende vrij, Item noch eenen beemt groot vier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost ... zuijt den langen dijck, west ... ende noort de gemeente alhier los ende vrij, Eijndelijck noch een moerveldeken, groot ontrent een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Leij alhier, los ende vrij,

Ende waer tegens Maria Cornelis Jan Willem Mutsaerts ende Jan Willems van Groenendael, in sijne voors. qualitijt, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een parceel weijlants groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, genaemt de Goirkens Weije gelegen als voor, oost de kinderen Gerit Hendricx, zuijt de weduwe Jan Melis, west de straet, ende noort Adriaen Momboirs, los ende vrij, Item een parceel ackerlants, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, genaemt het Heijvelt, gelegen als voor, oost Jan van Gils, zuijt Hendrick Jan Leijten west Govert Gerit Hendricx ende noort Cornelis Hendricx, los ende vrij, Item eenen beemt groot seven loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aen Maesdijck alhier, oost de Leij, zuijt de weduwe Cornelis Hendricx, west ... ende noort ..., belast met seven oortiens chijns sjaers aenden Ed: heer alhier, Item alnoch ontrent drie roeden moer, gelegen int Loons Leijken, oost ..., zuijt Jan Reijnier Denis, west ... ende noort Adriaen van Dommelen, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert, ende ondersproken, dat Elisabeth ende Maria Jan Willem Mutsaerts, sullen hebben ende behouden drientzestigh soo eijcke als andere opgaende boomen, met alle de meuble goederen, soo ende gelijck sij deselve tegenwoirdigh besitten, alsmede de proffijtelijcke schulden vanden vs boedel, mitsdat sij gehouden sijn ... sij beloven mitsdesen, te betaelen, alle de lastige schulden deses boedel, soo wel de pachten, chijnsen, ende dorpslasten als andere schulden, hoedanich die sijn, ofte genoemt soude connen werden, geene uijtgesondert, tot den jaer 1698 incluijs, ende daeren boven alnoch te voldoen ende te betaelen, voort schrijven deser erffdeelinghe, met het passeren vandien, alsmede de verteeringe, ende op winnen ende oversetten vande chijnsen, waer mede alle questie ende pretentien, die de voors. erffgenamen deser boedel aengaende, den eenen opden andere soude te pretenderen hebben, sullen hier mede wesen doot ende te niet, ende voorts dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth sal moeten gedogen, alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle andere naebuerlijcke rechte, t'welck d'een of d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, En hebben etc., gelovende etc., alle commer etc., pro ut in forma, actum den vijffden februarij sestien hondert negenentnegentigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832