Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8072-208v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Maria Cornelis Mutsaerts, ende Jan Willems van Groenendael, als momboir vande twee onmondige kinderen wijlen Cornelis Jan Willem Mutsaerts, daer moeder aff was Cornelia Jan Peeter Goijaerts, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffsplissinge vande naebeschreven erffgoederen hen comparanten op heden bij erffdeijlinge aengecomen, gepasseert voor schepenen alhier, ende dat inder voegen, forme ende maniere hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker, Maria Cornelis Mutsaerts, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel ackerlants, groot twee ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, aldaer tussen erffenisse oost Jan van Gils, zuijt Hendrick Jan Leijten, west Govert Gerit Hendricx ende noort Cornelis Hendricx, los ende vrij, Item noch eenen beemt, groot seven loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aen Maesdijck alhier, oost de Leij, zuijt de weduwe Cornelis Hendricx, west ... ende noort ... belast met eenen stuijver, twaelff penningen chijns, sjaers, aenden Ed: heer alhier,

Ende waer tegens Jan Willems van Groenendael in sijne voorschreve qualiteijt, ten deele bevallen is, ende sal also voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, Eerstelijck een parceel weijlants, groot ontrent twee en een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, genaemt de Goirkens Weij, oost de kinderen Gerit Hendricx, zuijt de weduwe Jan Melis, west de straet, ende noort Adriaen Momboirs, los ende vrij, Item noch ontrent drie roeden moers gelegen int Loons Leijken, oost ... zuijt Jan Reijnier Denis, west ... ende noort Adriaen van Dommelen, los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, ende andere naebuerlijcke rechten als van outs, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. prout in forma, actum ut supra (den vijffden februarij sestien hondert negenentnegentigh).


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832