Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8072-222v

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, Huijbert ende Maria Hendrick Huijberts samen ter eenre, den voors: Huijbert alnoch als momboir ende Adriaen Goijaert Jan Anthonis als toesiender vande twee onmondige kinderen wijlen Hendrick Huijbert Wouters, daer moeder aff was Geertruijd Goijaert Jan Anthonis ter andere sijde, de welcke hebben bekent beleden, bekennen ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebes: erffgoederen hen comparanten, met het overlijden vanden voors. Hendrick Huijbert Wouters ende Geertruijd Goijaert Jan Anthonis, henne ouders zaligers waeren aengecomen, ende dat inder voegen, forme ende maniere hier naebes. volgende,


Overmits dewelcke soo sijn de voorn: eerste comparante ter eenre, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sullen alsoo voor henne portie hebben, behouden, ende erffelijck blijven besitten, eerstelijck eene halve huijsinge, bestaende in een keucken ende achterhuijsinge, met de gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoorende, groot drie loopensaet ende een quartier ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier oost Peeter Hosemans, zuijt Peeter Adriaen Nesten, west de straet ende noort Peeter Adriaen Nesten, los ende vrij, Item noch een parceeltje lants groot ontrent een loopensaet, gelegen als voor, oost de weduwe Gerit Jan Anthonis, zuijt de weduwe van Hermens van Heijst, west ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, eijndelijck noch eenen beemt, soo moer als uijtgestecken putten, groot ses loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, oost Joost Jan Joosten, zuijt Peeter Hosemans, west de weduwe Jan van Gorp de jongen, ende noort de weduwe Willem Hoecken, los ende vrij,

Ende waer tegens de voorn: tweede comparante, ter andere sijde bij blinde lotinge ten deele bevallen sijn ende sullen alsoo voor henne portie hebben behouden ende erffelijck possideren, een parceel weijlants groot vijff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Stockhasselt alhier, oost Adriaen Verhoeve, zuijt ende noort de weduwe Seger Elias Brock, ende west de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen eenen pacht van twee gulden twaelff stuijvers, ende acht penningen s'jaers aende H: Geest Armen alhier, Item noch eene gulden vijff stuijvers aende Heer van Deurse tot s'Bos,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert ende ondersprocken, dat ider op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen waterlaeten, ende andere naebuerlijcke rechten t welck d'een off d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den twee en twintigsten october xvi: negen en negentigh.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832