Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8072-224r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken als dat op huijden dato deses voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert Wouter Cornelis de Beir, ende Geertruijd Jan Vrancken, weduwe wijlen Jan Cornelis de Beir, soo voor haer selven, ende alnoch als moeder ende vooghdesse over haere vier onmondige kinderen, verweckt bij den voors. Jan Cornelis de Beir de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen hen comparanten mits het overlijden van Cornelis Jan de Beir, ende Cathalijn Daniels van Heijst, henne ouders saliger waren aengecomen, ende dat inder voegen forme ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits der welcker soo is den voors: Wouter Cornelis de Beir, bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eene halve huijsinge bestaende in een keucken ende kamerken, met de gerechte helft vanden hoff aenden noorden cant, groot ontrent twaelff roeden, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, zuijt Jan de Roij, west Hendrick vande Loo, ende noort Peeter vande Loo, los ende vrij, ende sal dit loth in vergelijcking van cavelinge vant loth hier naer bedeelt genieten de somme van tween veertigh gulden te betaelen halff april eerstcomende seventien hondert, sonder intrest,

Ende waer tegens de voorn: Geertruijd Jan Vrancken in haere voors: qualiteijt ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor haere portie hebben behouden ende erffelijck possideren, eene halve huijsinge, bestaende in een keucken, afhanck ende schop met de helft vanden hoff aende zuijden cant groot twaelff roeden ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen als voor, oost de gemeene straet, zuijt Hendrick vande Loo, west Peter vande Loo, ende noort Jan de Roij, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproocken, dat den middelweeght waerop beijde de voors: wooningen scheijden bij jder halff ende halff sullen moeten onderhouden worden, ende voorts dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, waterlaeten ende alle andere naebuerlijcke reghten, twelck d'een of d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. pro ut in forma, actum den veertienden december sestien hondert negen en tnegentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832