Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-207r

Niclaes van Gorp cedit aen Peeter Jan Hosemans, een huijs met de gronde ende erve daer aen liggende ende daer toe behoorende soo saeij, als weijlant, groot te saemen vier ende een halff? loopensaeten ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gestaen ende gelegen aende Hasselt, alhier, oost de straet, suijt Jan van Beurden, west de straet, ende noort Laureijs Gerrits, los ende vrij uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. en allen commer etc. actum den seven en twintichsten januarij 1699.

Cooppen 658 gulden voldaen.

Zoeken in website: De Hasselt voor 1832