Akte R-1699-14-8184-228r Schepenbank Tilburg

Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-228r

Alsoo, tusschen Cornelis Verbunt, ende Willem Smarien, momboir ende toesiender respective, over Jan ende Anna Clara onmondige kinderen wijlen Peeter Smarien, daer moeder aff was Aldegonda Mutsaers, Jan Cornelis Pulskens, als man ende momboir van Maria Peeter Smarien, ende Huijbert Peeter Smarien ter eenre, ende Dirck van den Brul inwoonder alhier, ter andere seijden, alreede proces ten communicatoiren, voor schepenen alhier was ontstaen, over de nalatenschap van Geraert sone Geraert Dircx van de Brul alhier in sijne kintse dagen overleden, ende dat dienaengaende veele kosten stonden te reijsen, omme welcke voor te comen, ende omme de vrientschap tusschen partijen te conserveren, soo ist dat op heden dato deses voor schepenen van Tilborgh ende Goirel onder genoempt, sijn gecomen ende gecompareert, den voornoemden Willem Smarien, jnne sijne qualiteijt voorschreven, soo voor sijn selven, ende hem sterck makende voor Cornelis Verbunth, sijnen mede momboir, Jan Cornelis Pulskens als man ende momboir, van Maria Peeter Smarien, soo voor sijn selven, ende hem sterck makende voor Huijbert Peeter Smarien sijnen swager, geassisteert met de heer advocaat van Dijck, ter eenre, ende den voornoemden Dirck van den Brul geassisteert met Arnoldus van Loon sijnen ... alhier, ter andere sijden, de welcke door tussen spreken van de heeren commissarissen, Scholt .... verclaeren met den anderen finalijck geaccordeert te wesen, jn voegen hier naebeschreve te weten, dat den voornoemden Dirck van den Brul, sal blijven behouden, alle de goederen soo haeffelijck als erffelijck, schulden, actien, ende crediten, hoedanich die sijn ofte genoempt kunnen worden, geen vuijtgesondert, ende sulcx de geheele naerlatenschap, die den voornoemden Geraert sone wijlen Geraerdt Dircx van den Brul met sijne doot eenichsints heeft ontruijmpt ende achtergelaeten, soodanich dat hij van den Brul grootvader van den selven Geraert soone wijlen Geraert van den Brul, selfts sal behouwden alle de erfgoederen schoon die grootvader ende grootmoeder van smoeders sijde, van de meer genoemde Geraert Geraert van den Brul, bij Huijbert Mutsaers oft sijn huisvrouw te saemen off ijder jnt besonder bij eenige testamentaire off andere dispositie, met fidei commis moghte wesen belast, der men ...., waer van de eerste comparanten voor nu ende alsdan sijn desisterende mits desen, waer vooren de voornoemde eerste comparanten, van de tweede comparanten sullen hebben ende genieten de somme van sestich gulden binnen den tijt van veertien dagen, waar mede het voornoemde begonnen proces, sal doot ende te niet wesen, met compensatie van costen, mits dat den tweeden comparant, daar en boven nogh sal voldoen, ende betaelen, de onkosten van schrijven deses, ende de verteringe bij den voster Anthonij Ghijben heden bij de comparanten gedaen, alle welcke poincten etc., gelovende etc., renuntierende etc. Actum den vijffden meij.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832