Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-229r

Joost Denis Daniels, als geauthoriseerde vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato den sevenden april laestleden, hier gesien, ende gelesen, cedit ad opus jus habentium (ten behoeve van de rechthebbende), aen Adriaen Anthonissen van Gils, een parceel ackerlants, groot twee ende een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost, ende west, eenen gemeenen voetpadt, suijt Laureijs Gerrit Janssen, ende noort Paulus Denis, los ende vrij, uijtgenomen dat dit parceel, sijnen wegh sal hebben, soo ende gelijck bij de heeren drossaert ende schepenen naer visitatie sal worden aenden kooper aengewesen, ende voorders de voorderen wegh, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den sevenden meij,

Cooppen et slagen 190 gulden voldaen,

De selve cedit aenden selven, een parceeltien ackerlants, groot ontrent een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Henderick Jan Daniels, suijt de kinderen Paulus Denis, west den cooper in desen, ende noort eenen gemeenen ackerwegh, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 52 gulden voldaen,

Den selven cedit, aen Cornelis Adriaen Creijers, een parceel ackerlants, groot een loopensaet ende sestien roeden, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost eenen gemeenen voet padt, suijt Jan Deckers, west de gemeenen straet, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren,

Cooppen et slagen 105 gulden voldaen,

Den selven cedit, aen Adriaen Anthonis van Gils, een parceeltien weijlants, groot ontrent een loopensaet gelegen als vooren, oost de kinderen Guilliam Michiels, suijt Peeter Goijaert Heerden, west Jan Janssen de Jongh, ende noort Lambert Lucassen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 60 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832