Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-259v

Jan Joost Heerdens cedit, aen Peeter Goijaert Heerden, een parceel ackerlants, groot twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, komende oost de straet, suijt Jan Goijaert Jan Anthonissen, west Denijs van Beurden, ende noort de gemeente, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den achtentwintichsten dito (october 1699).

Cooppen 150 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832