Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-270r

Jan, ende Niclaes, gebroederen soone wijlen Willem van Groenendael, cedunt aen Jan Laureijs Colen, een parceel ackerlants groot twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost de straet, suijt Adriaen van Beurden, west den selven, ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum als vooren (den sesentwintichsten november),

Cooppen 290 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832