Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1699-14-8184-275v

Geertruijdt Jan Vrancken, weduwe van Jan Cornelis de Beir, soo voor haer selven, ende alnogh als moeder ende vooghdesse van haere vier minderjarige kinderen, verweckt bij den voors Jan Cornelis de Beir, met consent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 14 desen, alhier gesien ende gelesen, cedit aen Jan Adriaen Adriaen Mutsaers, een halff huijsken met ontrent twaelff roeden hoff, daer aen leggende ende daer toe behoorende, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, komende oost de gemeene straet, suijt Jan de Roij, west Henderick vande Loo, ende noort Wouter Cornelis de Beir, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den dartighsten dito (december),

Cooppen 165 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832