Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1700-115-49-28

Staet ende inventaris van de haeff meublen erffgoederen en andere effecten metter doot ontruijmt ende achtergelaeten door zaliger Adriaen Segers coopman alhier aen Hasselt, die hij in sijn leven beseten heeft met Elisabeth Bogaers sijne tweede huijsvrouwe was, toecomende sijn twee minderjarige nakinderen met namen Lambertus en Anna Magreta Segers, gedaen maecken door de voornoemde Elisabeth Bogaerts moeder en testamentaire voigdesse over deselve hare twee kinderen, als bijden testamente tussen den voorn: Segers, en sijne huijsvrouwe voor den notaris Johan Wittebol ende sekere getuijgen in dato den 16 october 1695 gepasseert is blijckende, en eerst de erffgoederen,

 

 

 

 

 

Inden eersten eene achterhuijsinge met het backhuijs den grooten hoff en het voorhooft met de boomen daer opstaende gestaen ende gelegen binnen Tilborgh aen Hasselt bij de capel aldaer tussen erffenisse oost Cornelia Segers wed. Geraert Smolders, zuijt ..., west ..., noort ..., los en vrij, verhuert aen Guilliam Bogaerts voor tweeendartich gulden sjaers

 

32-0-0

Item een parceeltie lants groot twee loopensaeten gelegen ter plaetse voors. inde Langstraet aldaer tussen erffenisse oost ..., zuijt ..., west ..., noort ..., los ende vrij, verhuert aen Jan Paulus de Beir voor dartien vaeten rog sjaers dus

 

13 vaeten rog

Item een parceeltien ackerlants groot twee loopensaeten gelegen aent Craeijven, aldaer tussen erffenisse oost ..., zuijt ..., west ..., noort ..., los ende vrij, verhuert aen Peter van Gils d'een loopensaet voor ses vaeten en een halff rog en d'ander loopensaet aen Cornelis Geurt Craijers voor ses vaeten rog sjaers samen twaelff en een halff vaeten rog

 

12 1/2 vaeten rog

Noch een parceeltien lants groot anderhalff loopensaet gelegen aen Hasselt, aldaer tussen erffenisse oost de weduwe Jan Adriaen Segers, zuijt den ..., west en noort Pauwels de Beir, los ende vrij, verhuert aen Adriaen de Roij voor tien vaeten rog s'jaers

 

10 vaeten rog

Noc een moerveldeken groot gelegen inde Oude Nieuwe Velden gecocht bij Lambertus den zoon op hem gevest maer is uijt den gelijcken boedel betaelt

 

 

 

 

 

Hierna volgende de haeff en meuble goederen met de wolle laeckens

 

 

Inden eersten 12 servetten gepriciseert op negen gulden

 

9-0-0

noch 10 servetten op

 

7-10-0

noch 10 servetten op

 

3-3-0

item een tafellaecken op

 

2-18-0

noch een tafellaecken op

 

4-0-0

noch vijff tafellaeckens op

 

6-0-0

vijf paer ?

 

5-10-0

twaelff handoecken op

 

5-0-0

acht paer slaeplaeckens op

 

15-0-0

een ijsere ketel op

 

1-4-8

een copere ketel op

 

3-0-0

een copere ...ketel op

 

7-10-0

een ijseren pot op

 

1-13-0

noch verscheijden ijserwerck samen getaxeert op

 

5-0-0

noch drije kandelaers op

 

2-0-0

twee strijckijsers 2 vegers met pot schelen? samen op

 

3-0-0

een copere mortiecken op

 

1-2-0

noch aen schotelen, kannen, pinten ende lampen samen op

 

4-0-0

een kantijser

 

0-9-0

6 stoelen met een tafel tot

 

3-18-0

vier garen roeden ende 2 ?

 

1-4-0

tien pont garen en een pont vlas

 

13-0-0

noch ... en garen

 

2-0-0

een bed ende hooftpeulingh op

 

19-0-0

noch een bed ende hooftpeulingh op

 

11-10-0

een nieuwe tijckt

 

11-0-0

een ledicant met sijn toebehoren

 

13-0-0

een kist

 

2-10-0

een spinnewiel

 

1-10-0

een goot banck op

 

0-10-0

een uijttreckende tafel

 

7-0-0

een wagenschotte kassen met 2 deuren

 

15-0-0

een tafeltien opt comptoir

 

0-11-0

twee

 

1-16-0

26 1/2 oncen silverwerck ijeder once a 60 st beloopt

 

79-10-0

een hout beelt van onse l vrouwe met de ... op

 

10-0-0

4 deeckens op

 

9-0-0

drije flessen met een slaeijvinck

 

1-8-0

twee schilderijen niet gewardeert omdat die voor de kinderen blijven

 

 

het lijwaet en het cattoen inden winckel tot ...seijde stucken samen getaxeert op

 

160-0-0

een lap bruijn laken groot 3 ellen ...

 

8-14-0

aen contant gelt veertien gulden

 

14-0-0

aen kanten cleijn ende groot samen voor

 

37-11-0

in ... sijde

 

25-9-0

noch aen suijcker ende andere cleijne winckelwaren samen

 

66-19-0

6 vaten meel op

 

5-12-8

twee boter potten

 

1-12-0

50 3/4 ...

 

20-6-0

eenich branthout op

 

6-0-0

twee dunne laeckens d'een gemaeckt door Hendrick vande Loo gepriseert op

 

145-18-0

en het andere van Jan Cornelissen op

 

125-14-0

noch drije gevolde laeckens gemerckt no. 28 getaxeert op

 

140-9-0

item no. 29 getaxeert op

 

133-19-0

item no. 30 op

 

150-19-0

noch twee dunne laeckens d'een van Hendrick van Loo getaxeert op

 

142-18-0

het ander van Goijaert Verbunt op

 

141-10-0

noch twee lakens ... aen Johan Gebon tot Brussel no. 24 ende 26 belopen samen

 

324-1-4

noch 3 laeckens bij Cornelis Sellinger gelegen no. 23 van Jan Cornelissen getaxeert op

 

126-13-0

no. 25 van Hend: van Loo op

 

147-10-0

no. 27 van Hend: van Loo op

 

147-10-0

item het laecken van Jan Cornelissen dat opt getou was aen wol olie caerden ende lijst samen

 

104-14-0

 

 

-----------

Somma totalis de getaxeerde meuble goederen ende wolle laecken beloopen twee duijsent vier hondert achtensestich gln vijff st twaelff p.

 

2468-5-12

 

 

 

Profijtelijcke schulden des boedels

 

 

Inden eersten ontfangen van Adriaen Rietstraeten coopman tot Oisterhout ter saecke van gelevert laecken de somme van twee hondert gl

 

200-0-0

Ende van Cornelis van Dongen oock tot Oisterhout ter saecke voors. de somme van seven hondert vijftich gl

 

750-0-0

Noch ontfangen van ... de Meijer ter saeck van winckelwaeren twintich gl

 

20-0-0

Ende van Thomas van Nouwen ter saecke als voor elff gl sestien st

 

11-16-0

Noch ontfangen van Adriaen Bogaerts wegens het derde part vande huijshure vant huijs aen Velthoven vijftien gl

 

15-0-0

Alnoch ontfangen van Hendrick vander Burght wegens de cooppenningen ende slagen van het huijs en erve gestaen aende Velthoven door de gelijcke kinderen van zaliger Adriaen Segers vercocht waerinne dese kinderen competerende het derde part ter somme van twee hondert vierensestich gl ende 8 st

 

264-8-0

 

 

----------

 

 

1261-4-0

Somma totalis de profijtelijcke schulden des boedels beloopen een duijsent twee hondert eenensestich gl vier stuijvers

 

 

Daer bij gerekent de voorenstaende somme van twee duijsent vier hondert achtensestich gl vijff st 12 p comt int geheel te bedraegen ter somme van drije duijsent seven hondert negen en twintich gl negen stuijvers twaelff p. Segge

 

3729-9-12

 

 

 

Hierna volgen de lastige schulden des boedels,

 

 

Inden iersten staet te weten dat den voornoemden Adriaen Segers bij sijnen testamente met de voorn. Elisabeth Bogaerts, voor den notaris Johan Wittebol ende sekere getuijgen alhier in dato 16 october 1695 gepasseert, aende selve Elisabeth Bogaerts heeft gelegateert de somme van tien hondert guld: volgens den testamente daer van sijnde, maer alsoo de voor kinderen eenige questien ..., tegens henne schoonmoeder, soo heeft deselve met hen geaccordeert, dat sij in plaets van 1000 gl maer eene somme van vijffhondert gl soude genieten uijt den gelijcken boedel dus

 

500-0-0

Aende selve comt alnoch eene somme van vier hondert gul hoogbrabants gelt die sij op den 14 april 1696 van haren heer broeder Lambertus Bogaerts priester binnen Antwerpen heeft ontfangen, door juffr. Stiers, en inden boedel gebracht den .... beloopt in hollants gelt maer eene somme van drije hondert vierentachtentich gl

 

384-0-0

Sr. Johan Horsten coopman tot Amsterdam betaelt de somme van een hondert tweeenseventich gl door Hendrick vander Burght ofte wel met sijne assignatie ter sake van geleverde wolle, ende welcke assignatie aen coopen van sijn gecocht huijs sijn gecort dus

 

172-0-0

Heer Christiaen Jan Coijen comt ter saecke van geleent gelt de somme van sessendartich gl twee stuijvers

 

36-2-0

Comt denselven ter sacke van 70 ll portugaelse wollen a 31 st ende gebruijckt tot de voren staende laeckens de somme van sessentachtentich gl twaelff st 12 p affgetrocken de ... conditie soo dat ordinaris gerekent wort

 

86-12-12

Denselve comt noch eene somme van tweeenvijftich guld: negentien st bij hem tot s Bos aen winckelwaeren betaelt

 

52-19-0

Ende alnoch dartien gulden seven st betaelt soo voor het schrijven der deelinge vande erffgoederen, als de ... ten huijs van Cornelis Soffaerts ende dat in een derde part

 

13-7-0

Comt denselven alnoch twaelff gl drie st twaelff p betaelt voor een derde part aen notaris van Loon wegens Adriaen van Gestel tot Sundert dus

 

12-3-12

Denselven compt alnoch de reparatie ofte wel de ... timmerage aent agterhuijs van dese kinderen aen Hasselt staende en bij hem betaelt soo volgt alles inden jaere van 1698 gedaen

 

 

Inde eersten meert 1698 aen 43 maeten calck betaelt samen vierendartich gl 19 st

 

34-19-0

De weduwe Peter van Woensel betaelt 10 voeten hout tot het licht inde keucken den 14 meert

 

1-7-8

24 dito aen Aert Smolders voor het deurgebont betaelt ses gl tien stuijvers

 

6-10-0

4 maij Mathijs den timmerman ter saecke van arbeitsloon betaelt veertien gl

 

14-0-0

voor 17 1/2 dagen den cost gegeven a 8 p daegs is

 

7-0-0

8 dito aen Corstiaen den metselaer betaelt voor sijn arbeitsloon negenentwintich gl seven st

 

29-7-0

voor 39 1/2 dagen den cost gegeven a 8 p daegs is

 

15-8-0

9 dito Jan van Buel den smit betaelt voor 148 ll ijser a 2 1/2 p ende beloopt achtien gl 10 st

 

18-10-0

Paulus de Beir voor betaelt voor karvracht van steen te haelen zant ende leem veertien gl 14 st

 

14-14-0

Jan Pauwels de Beir voor 525 plavuijsen ende 1200 steene te haelen betaelt ses gl negen tien st dus

 

6-19-0

12 maij betaelt aen Jan Peter Mutsaerts van vrachtloon betaelt acht gl 18 st

 

8-18-0

3 junij Willem Elis voor geleverde steenen ende vracht samen betaelt drijenvijftich gl ende 5 st

 

53-5-0

dito betaelt aen glaesemaken negen gl 18 st

 

9-18-0

Betaelt voor den steenen dorpel

 

5-15-0

Aen N Ackermans tot Oisterhout voor 1025 plavuijsen het 1000 tot 12 gl betaelt is

 

12-6-0

noch 800 middelste het duijsent a 5 gl

 

4-0-0

voor het mantelbont betaelt

 

1-15-0

aen Jan vanden Bos voor de vracht van 1000 steen betaelt

 

1-10-0

Willem Elis noch betaelt van gelevert hout negen gl 6 st

 

9-6-0

Noch aen Adriaen de Roij betaelt ter sake van gelevert hout de somme van vier guldens dus

 

4-0-0

Laureijs van Doremael betaelt seven gl negen stuijver ter saecke van

 

7-9-0

 

 

-----------

 

 

1034-9-8

Somma totalis de onprofijtelijcke schulden belopen een duijsent vierendartich gl negen st 8 p. Daer bij gereeckent de somme van vijffhondert gl aen moeder deser kinderen bij legaet gemaeckt op ... geaccordeert, als hier vooren blijckt, soo compt te blijcken dat dier sommen aen voorenstaende somme groot drije duijsent seven hondert negenentwintich gl negen stuijvers 12 p affgetrocken is dat noch suijverts overschietende, de somme van twee duijsent een hondert vijffentwintich gl 4 p, segge

 

2195-0-4

 

 

 

Aldus gedaen en desen staet ende inventaris, geschreven opt aengeven vande voorn. Elisabeth Bogaerts testamentaire voighdesse van hare twee minderjarige kinderen dewelcke verclaerde haer daer inne oprechtelijck ende na haer beste kennis ende wetenschap gedraegen te hebben, sonder haer wetens ijets verswegen of achter gehouden te hebben, ende dat de voors. taxatie of prisatie vande meuble goederen en laeckens ter bij wesen vande weduwe Wouter Segers op de huisvrouwe van Cornelis Jan Coijen gedaen te sijn, eer deselve met Christiaen Jan Coijen haeren tegenwoordigen man, was getrout, en alsoo alle de voors. goederen in sijnen boedel gebracht, soo hij bij desen is bekennende, belovende hij comparanten indien namaels becomen mocht worden dat desen inventaris met eenige stucken behoorde vermindert of vermeerdert te worden, tselve te redoesseren na behoren .... sijnde met boedel eedt te ... ter presentie van Sr. Cornelis Jan Coijen ende Guilliam Bogaerts, beijde inwoonderen alhier, als getuijgen hier toe versocht, die de minute deses ... op een zegel van ... de comparanten ende mij notaris Tilborch residerende, mede hebben onderteeckent den elfden junij seventien hondert.

 

 

 

 

 


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832