Menu

Documenten

Document R-1700-115-61-97

Compareerde voor mij ondergen. notaris openbaer bij den Ed. Mo: Rade van Brabant in s Gravenhage geadmit: binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenoemt in eijgene persoon, Sr. Willem Veramelvoort, brouwer tot Breda, den welcke uijt kragte ende vermogens d acte van procuratie ... bij Hendrick Govaerts en sijne huijsvrouw, als oock voor den notaris C: van Dijk ende seeckere getuijgen gepasseert den 17e august anno 1699, mitsdesen bekenden finalijck ... vercogt te hebben aen ende ten behoeve van Jan Adriaen Willems de Roij, woon: binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh, alhier mede present, die oock bekende alsoo absoluet gekogt te hebben, seeckere wooninge bestaende in een voorhuijs en kamer, schop, grond van dien met den hof daer aen liggende ende toebehoorende, groot omtrent een half loopensaet nogtans soo groot ende klijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hasselt, comende aldaer oost en suijt Adriaen Claes Vrancken, west de cooper ende noort de gemeijne straet, los en vrij, te weten soo het voorn: Hendrick Govaerts laest in coop aengecomen, ende tegenwoordig ter plaetse voorn. gestaen ende gelegen is ende dit om ende voor de somme van twee hondert twee en vijftigh gulden tien stuijvers tot cooppenn: eens, vrij van alles sulcx den costen van het ... ende uitmaecken dese acte, Item van de vereijste acte, den 40 penninc en verhooging, met den ... end gevolgen van dien, uijt dese vercooppingh resulterende ende ... wordende, tsamen alleen bij den cooper in desen sullen moeten gesupporteert ende voldaen worden, sonder costen, nog tegenseggen met ... vant voorn. vercogte aen te ..., te half april eerstcomende, met de lasten anno 1700 ..., mits daer en tegens genietende de ... als dan te verschijnen te weten ...............den cooper on desen bekent

resteert eene somme van twee hondert vijftigh guldens capitael, die den cooper in desen voornoempt ende gelooft te sullen betaelen aenden vercooper voornoemt tot sijne simple vermaene met thien guldens jaerlijcx daervan ten intrest, waer af het eerste jaer verschijnen sal den tweeden februarij 1701, ende soo voorts continuerende van jaere tot jaere, toten effectuele voldoeninge van de voors. capitaele somme

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh voors. desen 23 januarij anno 1700, ter presentie van Peeter Goijaert Heerden, ende Jacobus Vrackers, beijde mede woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die dese minute deser principael gestaen op behoorlijck gesegelt papier benevens de verrcooper ende cooper in desen mitsgaders mij notaris mede behoorlijck onderteijkent hebben.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832