Menu

Documenten

Document R-1700-115-62-33

Compareerden voor mij Cornelis Cloostermans als notaris openbaer bij de Ed: Mo: Rade van Brabant in sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naergenoemt, in eijgene persoonen, ... Servaes Cornelis Peters als man ende momboir van Adriaentien Jans van Buel die voormaels weduwe was van Jan Embert Maes, met deselve Adriaentie alhier mede present, in die qualitijt ter eenre, ende Adriaen, Peter, ende Denis Embert Maes, met hun drije minderjarige broeders ende naeste bloetverwanten ab intestato van den voorn: overleden Jan Embert Maes, haeren broeder zaliger, in dier qualitijt ter andere seijde, alle inwoonders deser Heerlijkheijt Tilborgh ter plaetse genaemt de Hasselt, de welcken eenparigh bekenden ende verclaerden, met malcanderen inder minne overcomen, geaccordeert ende getransigeert te wesen, nopende alle de roerende goederen, die bij den voorn: overledene sonder eenigh wettige geboorten geprocreert te hebben, eenigsints metter doot ontruijmt ende naergelaten sijn, soo hier als elders, inder voege ende manieren naervolgende, te weten dat den eersten comparant ter eenre nomine uxoris in toecomende alleen in eijgendom hebben ende behouden sal, alle ende ijgelijcke de roerende goederen, hoe die genaamt sijn, ende alwaer die berusten, soo hier als op andere plaetsen ..., geene uijtgesondert, die bij den gemelten Jan Embert Maes naergelaten sijn, ende waer aen de tweede comparanten ter andere seijde in hunne voorn. qualiteijt uijt kragte van costuijmen of andersints eenige regt actie of pretentie souden connen of mogen hebben, tsij in eijgendom of van togtswegen, ..., af te deelen, noch in eenigerleij manieren, als daar af volcomentlijck desisterende ende renuntierendde mitsdesen soo de selve tweede comparanten ter andere seijde desen opentlijck bekenden ende verclaerden, sonder eenige reserve, tot sulck effecte ende inde voegen, dat hij eerste comparant ... nomine uxoris allen met allen de voorn. roerende goederen, sal mogen doen ende handelen, dat hun, als alleen eijgenaer van dien, gelieven ende gelegen comen sal, sonder tegenseggen naermaels van ijmandt ter werelt mits dat hij eersten comparant ter eenre daer vooren sal gehouden ende verschult wesen aende tweede comparanten ter andere seijde in hunne opgemelte qualiteijt uijt te reijcken ende te betaelen de somme van sevenenvijftigh gulden thien stuijvers, sonder meer, die sij tweede comparanten ter andere seijde oock mitsdesen bekennen als nu uijt handen vanden eersten comparant ter eenre wel ende deugdelijck ontfangen te hebben, ende daer af ten genoegen voldaen te sijn, waermede de voorn. naeste bloetvrienden vanden gemelten overleden Jan Embert Maes, hun nopende de voorn. naerlatenschap souden volcomentlijck ... ende gecontenteert ende den voorn. eerste comparant ter eenre no: ux: mitsdien van allen quiterende mitsdesen, belovende dienvolgens naer de voorn. roerende goederen naermaels niet meer te taelen, nogh ... in geenderleij manieren, maer die goederen alle gerust ende vredelijck door den eersten comparant ter eenre alleen in eijgendom possideren ende daermaels te sullen laeten doen naer gelieve ende gelegen comen sal, met volcomen renuntiatie in desen daertoe eenigsints gerequireert wordende, in behoorlijcke ende gewoonlijcke forme, ... blijft de hondert gulden op d erfgoederen bij de meergemelten overleden mede agher gelaeten staen, aldaer op die goederen ende sulcx tot lasten van d eijgenaeren van dien, mitsdesen jaerlijckse intrest van dien sal moeten gesuporteert ende betaelt worden bij den eersten comparant ter eenre, dan is bespreck dat hij gedurende het leven van sijne huijsvrouw alleen sal genieten ende proffiteren de volle togte ende tusufruct van alle de voorn. erfgoederen dog daer tegens blijven de verpondingh daer van mede alleen tot sijne lasten te dragen ende voldaen, gedurende de voorn. togte, maer niet langer. Als oock mede is bespreck dat ... een der tweede comparanten ter andere seijde, alleen sal verschult wesen, gelijck hij ... bij desen aaenden eersten comparant ter eenre, gedurende het leven van sijne voorn. huijsvrouwe alle jaere op Tilborg kermis sal betaelen de somme van twee gulden, sijnde de togt en intrest van 40 gulden capitael die hij Denis voormaels van sijne overleden broeder Jan ontfangen ende geleent hadt, welcke hooftsomme mede nog verschult is, ende naermaels sal moeten gerestitueert worden aen die dan togt sullen hebben .... Bekennen de gesamentlijcke comparanten alsoo met malcanderen geaccordeert, getransigeert, overcomen ende vereenigt te wesen mitsdien gelooven sij wederseijts het voorn. punctueel naer te sullen comen ende agtervolgen sonder der tegens te doen, of gedoogen dat door ijmandt sulcx in toecomende oit gedaen worden in enigerleij manieren, direct of indirect, ... als mede op alle ... de welcke d´een of d´ander naermaels souden connen ofte mogen, .... den regten dicterende dat ... renuntiatie van ... ... ten sij dat speciael ....alles onder verbant van de wederseijtse comparanten persoonen ende goederen, als naer regte. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh voorn. op den 22 maijus 1700, ter presentie van Cornelis Cornelis Hutten, ende Adriaen Cornelis Hutten, beijde inw: alhier, als getuijgens, hiertoe versogt, die de minute deser princip: op behoorlijck gesegelt papier benevens de voorn. comparanten aale, ende mij notaris voorn. mede behoorlijck onderteijkent hebben.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832