Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8079-1r

Kennelijck sij eenen ijgelijcken, als dat op huijden dato deses voor schepenen der Heerlijckheden van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert, Gerit, Peeter, ende Wouter Sijmon Cleijssen, Jan Wouter Vrancken, man ende momboir van Maria Sijmon Cleijssen, Dionijs Jan de Beer, in huwelijck hebbende Pieternel Sijmon Cleijssen, den voors. Gerit Sijmon Cleijssen, alnoch als momboir, ende Jan Paulus van Haeren, als toesiender vande twee onmondige kinderen wijlen Sijmon Cleijssen, daer moeder aff was, Adriaentie Wouter Brocken, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden, mitsdesen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen, hun comparanten mits het overlijden vanden voors Sijmon Cleijssen, ende Adraentie Wouter Brocken, aengecomen, inder voegen forme, ende manieren hier naebeschreve volgende,

Overmits der welcker, Gerit den soon, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een somme van hondert gulden, die Peeter sijnen broeder, uijt sijn naevolgende loth, in vergelijckinge van cavelinge, sal moeten voldoen ende betaelen, te halff april eerstcomende seventien hondert sonder intrest,

Waer tegens Peeter den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een parceel ackerlants, groot drie loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Stock Hasselt alhier, oost Wouter den broeder, zuijt Adriaen Wijt Emmen, west de kinderen Peeter van Eeten, ende noort de weduwe Gerit Ariens van Roij den Ouden, los ende vrij,

Waer tegens Wouter den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, Een huijs met de erve daer aen, groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent gestaen ende gelegen, aende Stock Hasselt alhier, oost de straet, zuijt de weduwe Michiel Peeter Sande, west Peter den broeder, ende noort de weduwe Gerit Ariens van Roij den Ouden, los ende vrij,

Waer tegens Jan Wouter Vrancken, nomine uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, een turfschop, om af te brecken, ende te halff april eerstcomende seven tien hondert, te ruijmen, gestaen aende Stock Hasselt alhier, ende sal dit loth in vergelijckinge van cavelinge, uijt desen gelijcken boedel, genieten ende proffiteren, eene somme van dartigh gulden, die bijt passeren deses sijn voldaen,

Waer tegens Dionijs Jan de Beer, nomine uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, eene somme van hondert gulden, die Wouter sijnen swager uijt sijn loth, in vergelijckinge van cavelinge, sal moeten voldoen ende betaelen te halff april eerstcomende seven tien hondert, sonder intrest,

Ende waer tegens, de voornoemde momboirs, ten behoeve vande voors. twee onmondige kinderen, ten deele bevallen is, ende sullen alsoo voor henne portie hebben, behouden ende erffelijck possideren, Een parceel nieuwe ingegraven erven, groot vier loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Stock Hasselt alhier, oost den Ed: heer alhier, zuijt, west, ende noort de gemeente alhier los ende vrij,

Voorts is tusschen de voors. parthijen condividenten, wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, waterlaeten, ende andere naebuerlijcke rechten, t'welck d'een, ofte d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, en hebben daer op, d'een tot des anders behoeff, volcomentlijck verthegen, ende gerrenuntieert, in maniere, daer toe behoorlijck, ende gewoonlijck sijnde, gelovende op verbant als naer rechten, dese deilingh altijt te sullen houden, ende doen houden, voor goet vast, bondigh, ende van weerden, ende allen verholen commer, calangie, ofte aentael, hier inne wesende, ofte naermaels comende, malcanderen te sullen helpen afdragen, t'eenemael, sonder argh ofte list, Aldus gedaen ende gepasseert, den sevenden januarij seventien hondert.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832