Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8079-21v

Kennelijck sij eenen igelijcken, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergnoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Adriaen, ende Michiel Gerits de Roij mitsgaders Dirck vanden Brul, in huwelijck hebbende, Maria Gerits de Roij, dewelcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden mits desen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande naebeschreve erffgoederen, hen comparanten, mettet overlijden van Gerit Janssen de Roij, ende Magdalena Jan Colen, henne ouders zaligers waeren aengecomen, ende dat inder voegen, forme, ende manieren hier nae beschreven volgende,

Alleen onroerend goed aen de Heijcant en in't Reck in Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832