Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-13v

Sr. Willem Veramelvoirt borger ende coopbrouwer tot Breda, als last ende procuratie hebbende van Henderick Govaers, ende Magdalena Bartolomeus sijne huijsvrouw, geassisteert met den voorschreven Henderick haeren man, volgens de procuratie daer van seijnde, gepasseert voorden notaris Sr. Cornelis van Eijl, ende seeckere getuijgen, binnen de stadt Breda, inne dato den 17 augustij 1699, alhier gesien ende gelesen, inne dier qualiteijt cedit, aen Jan Adriaen Willems de Roij, eene kamer, scheijdende op den middel weeght, met den hoff ende het schop, groot ontrent een halff loopensaet, onbegrepen der maeten, gestaen ende gelegen, aende Hasselt alhier, oost ende suijt, Adriaen Claes Vrancken, west den cooper in desen, ende noort de gemeene straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc., actum als vooren (den twintichsten februarij),

Cooppen 252 gulden 10 stuijvers.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832