Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-24r

De heer Cornelis van Eijl secretaris vande weeskamer, ende notaris van Breda, als last ende procuratie hebbende van Sr. Michiel Heijblom, borger ende coopman tot Breda, inne qualiteijt als vooght, ende indier qualiteijt bij de ed achtbaere heeren drossaert, president, borgemeester ende schepenen der voornoemde stadt Breda, bij appoinctement op sijne reghten de dato 23 october 1699 gegeven, volgens de procuratie daer van seijnde, gepasseert voor den notaris Jacob van Rijckevorsel, ende seekere getuijgen binnen de voorn. stadt Breda, inne dato den 28 maert laestleden, beijde alhier gesien ende gelesen, indier qualiteijt cedit aen Barbel Heestermans, een parceel ackerlants groot twee loopensaeten off daer ontrent, gelegen aende Velthoven alhier, oost Adriaentien ..., suijt ende noort de kinderen Gerrit Heestermans, ende west Cornelis Marten ..., los ende vrij, uijtgenomen t'gereghte vierdepart, in een mud rogh siaers, in eenen meerderen paght, aende conventuaelen van Tongerlo, betaelt wordende, met dertich stuijvers siaers, op Lichtmis dagh, ende voorts wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc. allen commer etc. actum den derden april,

Cooppen et slagen 162 gulden 10 stuijvers voldaen,

Den selven cedit, aen Peeter Adriaen Vrancken de gereghte helft gemeen, ende onbedeelt, in een parceel ackerlants, groot int geheel, twee loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Adriaenssen de Cocq, suijt Jan Cornelis Janssen, west de gemeene straet, ende noort de kinderen Adriaen Jan Segers, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc. actum als vooren,

Cooppen et slagen 64 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832