Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-26r

Willem Anthonij Nouwens als momboir, ende Peeter Gijsbert Cornelissen als toesiender, vande twee onmondige kinderen wijlen Wouter Anthonij Nouwens, daer moeder aff is, Anneken Gijsbert Janssen, geassisteert met Daniel Cornelis van Heijst, haeren tegenwoordigen man, hier mede present, ende int volgende consenterende, cedunt aen Adriaen Jan Borgers, een parceeltien saeijlant groot ontrent achtentwintich roeden, gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaempt het Creijven, oost Peeter Deckers, suijt Maria Gerrit Smolders, west de gemeene straet, ende noort Lambert van Riel, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den negentienden april,

Cooppen 73 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832