Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-32v

Jan Willems de Beir, cedit aen Adriaen Peeters van Heijst, een huijsken met omtrent twintich roeden hoff, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost ende noort den vercooper in desen, suijt de gemeene straet, ende west Jan Adriaenssen de Cock, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc. geloven etc. allen commer etc., actum den seventienden meij 1700.

Cooppen 128 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832