Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-39r

Jan Janssen van Beurden, Adriaen Janssen van Beurden als momboir, ende Jochem Jan Mutsaers als toesiender vande twee onmondige kinderen, wijlen Jan Janssen van Beurden daer moeder aff was Maria Jan Mutsaers, de momboirs met konsent ende decreet, vande heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 17e meij laestleden, alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Lambereght Jan Quijrijns, een parceel soo saeij, als weij lant, groot vier ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent, onbegrepen der maeten, gelegen aent Creijven alhier, oost de straet, suijt de erffgenamen Adriaen Anthonis, west Bartel Niclaes Peeter Huijben, ende noort de erffgenamen van Adriaen Deckers, los ende vrij, uijtgenomen vijff duijten chijns siaers, aenden ed: heer alhier, ende voorts wegen, stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc. actum als vooren (den eersten junij),

Cooppen et slagen 347 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832