Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-3v

Niclaes de Crom cedit, aen Peeter Hosemans, een parceeltien ackerlants, groot drie loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, comende oost ende suijt de gemeene straet, west Maria Smarien, ende noort de weduwe ende kinderen Seger Elias Brock, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den achtsten januarij 1700.

Cooppen 320 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832