Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-44v

Niclaes Matthijs Maes, als momboir, ende Jan Adriaen Martens als toesiender van de vijff onmondige kinderen van Jan Jan Martens, daer moeder aff is, Jenneken Matthijs Maes, hier mede present, de momboirs met konsent ende decreet vande heeren drossaert ende schepenen alhier inne dato den 24 meij laestleden alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Adriaen Antonis van Gils, een parceeltien saeijlants groot dartich roeden ofte daer ontrent, gelegen aen het Craijven alhier, oost Adriaen Anthonis de jonge, suijt Adriaen Anthonis van Gils, west Hendrick Embreght Daniels, ende noort de gemeene waterlaet, los ende vrij, Item nogh een parceeltien saeijlants groot dartich roeden ofte daer ontrent, gelegen als voor, komende oost Niclaes Mattijs Maes, suijt Adriaen Anthonis van Gils, west eenen gemeene voetpat, ende noort den waterlaet, los ende vrij, uijtgenomen wegen stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den achsten julij 1700.

Cooppen en slagen 89 guldens voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832