Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-49r

Jan Peeter Beren cedit, aen Peter Jan Mutsaers een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet ofte daer ontrent, gelegen aende Postel straet, onder de Stockhasselt alhier, aldaer oost Lambreght Quirijn Peeters, suijt ende west Sijmon Perters Veramelvoirt ende noort den cooper in desen, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., Actum den elfden augustij 1700,

Cooppen et slagen 65 gulden,

Den selven cedit aen Laureijs Michiel Colen een parceeltien weijlants, groot een ende een halff loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost den H: Geest alhier, suijt de straet, west de weduwe Peeter Gerrits, ende noort de heij, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., Actum als vooren,

Cooppen et slagen 110 gulden,

Den selven cedit, aen Adriaen Jan Mattheussen, een parceeltien weijlants, groot een ende een quart loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als vooren, komende oost Maria Smolders, suijt de kinderen Jan Denis Baesten, west Sr. Ego de Wits, ende noort Jan van Eeten, los ende vrij, Item nogh een parceeltien ackerlants groot met den grast daer omme, ontrent een halff loopensaet gelegen als vooren, oost ende west den cooper in desen, suijt ende noort de straet, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc., ende heeft etc., gelovende etc., allen commer etc., Actum den elfden augustij 1700,

Cooppen 98 gulden 10 stuijvers voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832