Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1700-14-8185-9r

Dingena Daniel Gerit Huijben, ende Jenneken Jan Wagemakers, cedunt aen Adriaen Anthonis de Jonge, eerstelijck een gereght derde part, gemeen ende onbedeelt in een parceeltien weijlants, groot int geheel een loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aent Creijven, aende Hasselt alhier, oost de straet, suijt den kooper in dese, west den selve, ende noort de erffgenaemen Adriaen Anthonis den Ouwden, Item nogh een derde part, gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants, groot int geheel een ende een quart loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Jan Janssen Vermeer?, suijt Cornelis Adriaen Creijers, west Niclaes Mattijssen, ende noort eenen ackerwegh, eijndelingh nogh een gereght derde part, gemeen ende onbedeelt, in een parceel ackerlants groot int geheel een en een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost ende suijt Niclaes Matthijssen, west Ego de With, ende noort den selven, alles los ende vrij uijtgenomen, dat het selve int geheel is belast met eene rente van tweehondert vijffentseventich gulden capitael aen ... tot s'Bos, die den cooper tot sijnen last nempt is voldaen, ende voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den eersten februarij 1700.

Cooppen 27 gulden voldaen.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832