Menu

Documenten

Document R-1700-14-8185-9v

Henderick, Joris, Adriaen, ende Gijsbert Janssen van Beurden, Peeter Janssen van Eeten als momboir, den voorn Henderick Janssen van Beurden als toesiender, vande drie onmondige kinderen, wijlen Bastiaen Adriaens de Beir, daer moeder aff was Maria Janssen van Beurden, de momboirs met konsent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 15 december 1699, alhier gesien ende gelesen, cedunt aen Adriaen Janssen van Beurden, een huijs ende schuer, met vier loopesaeten, soo saeij als weijlant ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost de vercoopers, suijt Antonij Peeters van Groenendael, west de gemeijne straet, ende noort Peeter Hosemans, los ende vrij, uijtgenomen vier vaeten rogh sjaers in eenen meerderen paght, aenden heer van Deurne tot s'Bos, Item nogh eenen stuijver twaelff penningen chijns aenden Ed: Heer alhier, ende voorts wegen, stegen etc. ende heeft etc. gelovende etc., allen commer etc., actum als vooren (den eersten februarij 1700).

Cooppen: et slagen 635 gulden voldaen.

De selve, cedunt, aen Jan Janssen de Jongh een parceel soo saeij als weijlandt, groot vijff loopensaeten ofte daer ontrent, gelegen aen de Hasselt alhier, oost de gemeene straet, suijt Anthonij Peeters van Groenendael, west Adriaen Janssen van Beurden, ende noort Peeter Hosemans, los ende vrij, uijtgenomen vier vaeten rogh sjaers, in eenen meerderen paght, aen den heer van Deurne tot s'Bos, ende voorts wegen, stegen etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen kommer etc., actum als vooren (den eersten februarij 1700).

Cooppen: et slagen 369 gulden voldaen.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832