Menu

Documenten

Document R-1700-Breda-332r

Compareerde voor mij Jacob Rijckevorsel openbaer notaris ende de getuijgen naergenoemt Sr. Michiel Heijblom borger ende coopman alhier, in qualiteijt als vooght van Adam Heijblom sijnen minderjarigen broeder van halve bedde, ende in dier quailiteijt bij d'ed: act: heeren drossaert, president, borgemeester ende schepenen deser stadt bij appointement op sijn request de dato 23 october 1699 gegeven onder andere geauthoriseert sijnde, omme publijquelijck aenden meestbiedende te vercoopen, de naerbeschreven erffgoederen, hem Adam Heijblom soo in eijgen name, als in qualiteijt als het recht ende actie hebbende van sijne suster Johanna Maria Heijblom competerende, te weten ontrent twee loopensaet lants, gelegen tot Tilborch aenden Velthoven, item een parcheeltien lants gelegen als het voorgaende groot een loopensaet, item d'onverdeelde helft in ende van een parcheeltien lant gelegen tot Tilborch voors aende Hasselt, waer van de wederhelft Sr. Johannes van Amersvoort is toebehoorende, sijnde hij comparant bij het voors. appnt mede geauthoriseert omme de cooppenn: te ontfangen ende de coopers te ..., ende voorts daer inne te doen ende verrichten het gene voirder sal wesen gerequireert, soo verclaerde den comparant mits desen onwederroepelijck te ... ende machtich te maecken, soo als hij is doende bij desen den persoon van d'heer Cornelis van Eijl secretaris vande weescamer ende notaris alhier, om de voors goederen bij hem comparant vercocht, aende resp. coopers jder de sijne over te vesten, de penningen te ontfangen quitantie ende cassatie daer van te geven ende te passeren ende voorts alles meer te doen dat verder sal worden gerequireert, ende het gene den comparant ... sijnde soude comen ofte mogen doen,

aldus gedaen ende gepasseert binnen Breda desen 28e meert 1700, terZoeken in website: De Hasselt voor 1832