Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1701-14-8079-24v

Kennelijck sij eenen igelijcken alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Jan Janssen de Beir, in huwelijck hebbende Adriaentie Peeters de Beir, ende Willem de Beir als momboir ende Jan Anthonij Vrancken als toesiender, van Jan onmondige soone Jan Adriaen de Beir daer moeder aff was Pirijntie Anthonij Vrancken, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen, ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande erffgoederen hun comparanten mits het overlijden vande voornoemde henne ouders zaliger aengecomen, inder voegen, forme, ende manieren, hier naebeschreven volgende,

Overmits den welcken den voors. Jan Jan de Beir, nomine uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlants, groot twee loopensaet, ofte daerontrent, gelegen aende Hasselt alhier, ter plaetse genaemt de Stadts Hoeff, aldaer tusschen erffenisse oost Peeter Goijaert Heerden, zuijt de gemeente alhier, west de weduwe Jan Gerits van Gorp, ende noort Jan Goijaert Jan Anthonis, los ende vrij, ende sal daeren boven in vergelijckinge van cavelen, binnen den tijt van twee maenden naer t passeren deses, ontfangen, van t onmondigh kint hier naer bedeelt, de somme van vijffensestigh guldens,

Waertegens de momboirs vanden voors. minderjarige sone, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een huijs, met den gront ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot ses ende een halff loopensaet, ofte daer ontrent gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hoeve, aldaer oost de weduwe Jan Gerits van Gorp, zuijt de conventuale van Tongerlo, west Adam Cornelis van Gorp, ende noort Cornelis Adriaen Claessen, Item een parcheel ackerlant, groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost Peeter Jan Sijmons, zuijt de weduwe Jan Cornelis van Gorp, west de weduwe Cornelis Aert Somers, ende noort Jan Claessen de Cocq, eijndelijck noch een parcheel ackerlant, groot ander halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen als voor, oost de weduwe Jan Gerits van Gorp, zuijt Peeter Jan Cornelissen, west Jan Willem Leemans, ende noort de conventuaele van Tongerloo, alle los ende vrij, uijtgenomen eenen pacht van dartien ende een halff vaeten rogh sjaers, aende H: Geest alhier, Item sestien stuijvers, vijftien penningen, sjaers aenden H: Geest voors., Item elff stuijvers, vier penningen sjaers aende heer rentmeester van Slingelant, Item noch eenen stuijver chijns sjaers aende ed: heer alhier, ende sal den condivident daeren boven noch moeten voldoen, ende betaelen, dese naer volgende schulden, eerstelijck eene schepen gelofte van vijftigh gulden capitael, aende conventuaele van Tongerloo, Item aen Jan Anthonis Vrancken, eene schepen gelofte van t'sestigh gulden capitael, Item aen Jenneken Cornelis Creijers, een schepen gelofte van tachentigh gulden capitael, Item noch de helft van eene schepen gelofte van vijftigh gulden capitael, alsmede noch in vergelijcking van cavele, binnen den tijt van twee maenden naer t passeren deses, moeten uijtkeeren aenden condivident hier voorens bedeelt, de somme van vijffentsestigh guldens eens, ende tot dien alnoch te betaelen alle de loopende schulden des boedels,

Voorts is tusschen de voors. parthije condividenten wel expresselijck, geconditioneert ende ondersproocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen stegen, ende andere naebuerlijcke rechten twelck d'een ofte d'ander parcheel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den veertiende januarij seventien hondert een.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832