Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1701-14-8185-124v

Sijmon van Oeckel als momboir, ende Adriaen Jan Somers als toesiender, vant een onmondigh kint, wijlen Jenneken Peeter van Eeten, daer vader aff is, Hendrick Cornelis Bernevelts met consent ende decreet van de heeren drossaert ende schepenen alhier, inne dato 31e october laestleden, alhier gesien ende gelesen, cedunt, aen Servaes Cornelis Peeters, een parceeltien weij lants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aen de Hoeven alhier, oost de straet, suijt Hendrick Verhoeven, west de waterlaet, ende noort de weduwe Cornelis Aertssen Vermeer, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den tweeden december.

Cooppen et slagen 112 gulden 10 stuijvers voldaen,

De selve cedunt, aen Hendrick Glavimans gesworen clercq alhier, een parceel ackerlants groot twee en een halff loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aen de Hasselt alhier, oost Jan Cornelissen, suijt de weduwe Gerit Jan Anthonissen, west de straet, ende noort Adriaen Verhoeven, los en vrij, uijtgenomen wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc. actum den als vooren.

Cooppen et slagen 125 gulden betaelt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832