Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1701-14-8185-89v

Compareerde voor schepenen der heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirel ondergenoempt Peeter Embreght Adriaens, den welcken heeft geboden sijne klinckende, ende blinckende penningen, die hij seijde sijn eijgen te wesen, omme metten reghten van naderschappen, te lossen, vrijen, ende quijten, soo hij doet mits desen, een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, en seventien roeden, ofte daer ontrent, gelegen aent Craijven alhier, item nogh een parceeltien ackerlants, groot een loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, als Henderick Adriaen van Heijst, op den 3e meij 1700, voor schepenen alhier, heeft e wegh gevest, ende opgedragen, aen Cornelis Adriaen Willemen, gelovende super se, et bona, in desen alles meer te doen, ende naer te komen, t'geene eenen naerderman naer costume locael, schuldigh, ende gehouwden is te doen, actum den tweentwintichsten maert,

Cooppen 190

In de marge: De onkosten ende cooppen voldaen den 23 maert 1701.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832