Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1702-115-49-101

In den Naeme des Heeren Amen.
Compareerde voor mij notaris Arnold: van Loon openbaer notaris bij den Ed: Rade van Brabant in Sgravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, en de getuijgen naegenoemt in eijgen persoon der eersamen Adriaen Gerits de Roij bejaert jonghman alhier aende Heijcant woonende mij notaris wel bekent, sieckelijck te bedde liggende nochtans sijn verstant, memorie ende sinnen wel machtich soo opentlijck bleeck, den welcken overdenckende de seeckerheijt des doots, ende d'onseeckere ure van dien, heeft daeromme met voorbedachten raet ende rijpe deliberatie uijt sijnen eijgen vrijen wille gemaeckt, geordonneert ende geslooten, soo hij doet mits desen, dit sijn tegenwoordich testament, lesten ende uijttersten wille in voegen ende manieren hier naebes: Eerstelijck sijne ziele, nu, ende soo wanneer die uijt sijn sterffelijck lichaem sal comen te scheijden de grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, ende sijn doodt lichaem eerlijcke ende christelijck begraeven te worden, comende voorts totten dispositie van sijne tijdelijcke goederen, soo verclaert hij testateur voor eerst te prelegateren aen Michiel Gerits de Roij sijnen broeder het horlogie met het kasken ende tgene daer toe behoort, Item prelegateert hij testateur aen Dirck van den Brul sijnen swager, den swarten laeckenen mantel, Item legateert hij testateur aen Gijsbert Vrancken alhier aende Hasselt woonende de somme van een hondert gulden, Item legateert hij testateur aen Maria vande Velde wed: Thomas van Spaendonck sijne nichte, eerstelijck sijn bedde met sijne toebehoorten te weten een deecken twee oirkussens, een paer slaeplakens en een paer oirsl.., met alle des testateurs cleederen soo linnen als wollen tot sijnen ... eenichsints behoorende, ende daertoe alnoch eene somme van twee hondert guldens, omme alle de selve legaten ende prelegaten terstont na doode des testateurs uijt sijne ... na te laetene goederen genooten ende geprofiteert te worden. Voorts heeft den testateur alle sijne verdere na te laetene goederen soo haeff meuble als erfgoederen schulden actien ende crediten, hoedanich die sijn ofte genoemt cunnen worden geen uijtgesondert gemaeckt ende gelaeten aen Michiel Gerits de Roij sijnen broeder voors: voor d'een gerechte helfte, ende aen Dirck vanden Brul sijnen swaeger voornoemt d'ander gerechte helfte van dien, met dien verstande nochtans dat ingevalle den voornoemden Dirck vande Brul sijnen swaeger sich tot anderen houwelijcken staet comt te begeven, dat alsdan de goederen vande testateur gecomen, sullen succederen ende vervallen op desselfs wettige kinderen, daer moeder was Maria Gerits de Roij suster vanden testateur, als den selven sijnen broeder ende swaeger daerinne ende int geene voors is tot sijne eenige ende universele erffgenamen nominerende ende met vollen rechte institutie instituerende ende in cas sijnen swaeger comt te hertrouwen desselfs wettige kinderen voors. substituerende mitsdesen tgene voors: staet verclaerde den testateur te wesen sijnen testateure lesten ende uijttersten wille, die hij begeert dat na sijne doodt preciselijck sal worden achtervolgt, stadt grijpen ende sijn volcomen effect sorteren, tsij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saecke des doots onder de levende, ofte andersints, soo t'selve alderbest sal connen bestaen, goet ende van weerde wesen, niettegenstaende alle ende ijegelijcke solemniteijten na rechte of andersints gerequireert in desen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten, ordonnantien, locale of municipale rechten desen ter contrarie, Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ten woonhuijse vande testateur gestaen aen West Heijcandt ter presentie van Jan Jan Peeter Adams, ende Peeter Claessen de Cock beijde inwoonderen alhier als getuigen hier toe versocht ende ... die de minute deses geschreven op behoorlijck zegel nevens den testateur ende mij notaris voornoemt mede hebben onderteeckent desen elffden april seventienhondert en twee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832