Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1702-115-49-108

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerde voor mij Arnold van Loon, openbaer notaris bij den Ed: Rade van Brabant, in 's Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende, de getuijgen naegenoemt, in eijgen persoon den eersamen Sijmon Peters Veramelvoirt, weduenaer wijlen Cathalijn Adriaen Jan Willems, inwoonder alhier aent Craeijven, mij notaris wel bekent, sieckelijck te bedde liggende, nochtans sijn verstant, memorie, ende sinnen, wel machtich, soo opentlijck bleeck, den welcken overdenckende de seeckerheijt des doots, ende donseeckere ure van dien, heeft daeromme met voorbedachten raedt, uijt sijnen eijgen vrije wille, gemaeckt, ..., ende gesloten, soo hij doet mits desen, dit sijn tegenwoirdich testament lesten uijtersten wille, in voege ende manieren hier nabeschreven, eerstelijck sijne ziele soo wanneer die uijt sijn sterffelijck lichaem sal comen te scheijden, inde grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende, ende sijn doot lichaem eerlijck ende christelijck begraeven te worden, comende voorts totter dispositie van sijne tijdelijcke goederen, soo verclaert hij testateur voor eerst te legateren aende Taeffele van H: Geest alhier, soodanige somme van drije hondert gulden cap: als Adriaen Willems de Roij inwoonder alhier aen Hasselt bij gelooft voor schepenen alhier gepasseert, aen testateur schuldich is, omme die terstont na doode van den testateur met den interst die dan sal comen te vervallen, aen te veerden, Item soo legateert hij testateur aen Peerken Peeters Veramelvoirt sijne suster de somme van drije hondert vijff en vijfftich gulden eens, in saecke dat deselve de cooppenningen van haer gecocht saijlant inden boedel van testateur heeft gebracht, ende andere redenen hem daer toe moverende, omme die oock terstont na doode van testateur uijt sijne ... nate laetene goederen genooten ende geprofiteert te worden, voorts heeft hij testateur alle sijne haeff ende meuble goederen met de volle tochte van alle ende ijegelijcke sijne erffgoederen profijtelijcke schulden ende uijtstaende capitaele vermogen soodanigh sijn ofte genoemt cunnen worden, waer ende op wat plaetse gelegen, geen uijtgesondert, gemaeckt ende gelaeten aende voors. Peerken sijne suster, omme de voors. haeff ende meuble goederen in vollen eijgendom na doode vanden testateur te genieten, ende de voors. tochte haer leven lanck gedurende, onder de conditie nochtans dat deselve Peerken sijne suster gehouden sal wesen, Adriaen innocenten soone vanden testateur, oock haer leven lanck gedurende te onderhouden in cost ende dranck, linnen ende wollen, sieck ende gesont, ende in alle andere nootsaeckelijckheden, die sijnen soone van noode soude mogen hebben, gelijck hij tot nochtoe onderhouden is geweest, ende sijn voors. suster kennelijck .... ende na doode van selven sijnen soone deelt ende legeert hij testateur dat deselfs soons goederen, sullen comen ende succedeeren aendes testateurs naeste vrienden, ... de doode hant met de levende te deelen, bij manier van representatie institueerende en nominerende hij testateur sijne voocht .... na doode van sijnen soon des testateurs naeste vrinden voorn: tot sijne eenige ende universele erffgenamen met vollen rechte ... mits desen, voorts heeft hij testateur na doode van sijne meergenoemde suster Peerken gestelt ende genomineert tot momboir over sijnen innocenten soon Adriaen voorn: ende Michiel Nicolaes van Gils sijnen neeff alhier aent Laer woonende, om die alsdan met sijne goederen te regeren ende administreren soo dat behoort, sonder gehouden te wesen daer van eenige reckeninge of bewijs te doen, aen ... drossaert ende schepenen alhier als oppermomboiren, als deselve behoudens, als deselve behoudens hun respect ende ... hier van uijtsluijtende mits desen, tgene voors. staet verclaert hij testateur te wesen sijnen testamente lesten ende uijtersten wille, die hij begeert dat na sijne doot, preciselijck sal worden achtervolgt, staet grijpen, sijn volcomen effect sorteren, t'sij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter sake des doots, onder de levende ofte andersints, soo tselve alderbest sal connen bestaen goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle en ijegelijcke solemniteijten, na rechte ofte andersints gerequireert, in desen niet en waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige ..., placaten ordonantien, locaele of municipaele rechten desen ter contrarie, aldus gedaen en gepasseert binnen Tilburgh ten woonhuijse van testateur gestaen aent Craeijven ter presentie van Lambert Quirijnen van Riel ende Hendrick Floris van Heijst, beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versocht ende geboden, die de minute deses op behoorlijck zegel ... den testateur ende ende notaris voornoemt, mede hebben onderteeckent desen vijftienden meij seventien hondert en twee.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832