Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8079-56r

Kennelijck sij eenen iegelijcken, alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijcheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoempt, sijn gecomen ende gecompareert Jan Adriaen Deckers, Adriaen Janssen van Heijst in huwelijck hebbende Anna Adriaen Deckers, ende Jan Jansz van Heijst, man ende momboir, van Willemijna Adriaen Deckers, de welcke hebben bekent ende beleden, bekennen, ende belijden, mitsdesen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen hen condividenten met het overlijden van Adriaen Jan Deckers, ende Adriaentie Jan van Hemert, henne ouders zaliger waeren aengecomen, inder voegen, forme, ende manieren hier naebeschreven volgende,

Overmits den voors Jan Adriaen Deckers, ten deele bevallen is ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een kamer in een huijs, met den hoff aenden zuijden cant groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Craijven alhier, oost de gemeene straet, zuijt Lambert van Riel, west Adriaen Jansz van Heijst ende noort Stoffel Leemans, los ende vrij, uijtgenomen dat den condivident in desen, sal moeten gedogen dat Adriaen Jansz van Heijst, ende Jan Jansz van Heijst, nevens de kamer vande eersten condivident in desen, sullen mogen wegen, ende stegen, om alsoo op henne erven te connen komen.

Waer tegens Adriaen Janssen van Heijst no: ux: ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een keucken in een huijs met den hoff, met het lant daer aen, groot samen drie loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Craijven alhier, oost de straet, zuijt Lambert van Riel, west Jan Corstiaen Jacobs, ende noort Stoffel Leemans, los ende vrij,

Ende waer tegens Jan Jansz van Heijst no: ux: ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, het achterhuijs, met den hoff aenden noorden cant groot een halff loopensaet, ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen aent Craijven alhier, oost de straet, zuijt Adriaen van Heijst, west denselven, ende noort Stoffel Leemans, los ende vrij,

Voorts is tussen de voors. partijen condividenten wel expresselijck, geconditioneert, ende ondersprocken dat ijder op sijn aengecavelde deel ende loth, sal moeten gedogen ende onderhouden, alle wegen, stegen, schauw ende waterlaeten, ende alle andere naebuerlijcke rechten twelck d'een, of d'ander parceel van outs soude mogen subject wesen, ende hebben etc. gelovende etc. allen commer etc., actum den eenen dartighsten meert seventien hondert twee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832