Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8079-58v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsdat op huijden dato deses, voor schepenen der heerlijckheden van Tilborgh, ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen, ende gecompareert, Adriaen, Jan, Gijsbert, ende Gerart Janssen van Gorp, Adriaen Jan Meussen, in huwelijck hebbende Jenneken Janssen van Gorp, Hendrick Verhoeven als momboir, ende de voors. Adriaen Janssen van Gorp, als toesiender, over de vijff minderjarige kinderen, wijlen Jan Bastiaen de Beir, daer moeder aff was, Maria Janssen van Gorp, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden mits desen, met malcanderen, aengegaen, ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge, ende deijlinge vande naebeschreven erffgoederen, hen comparanten met het overlijden van Jan Gerits van Gorp, ende Jenneken Adriaen Smolders, henne ouders zaliger waeren aengecomen, inder voegen, forme, ende manieren hier naebeschreven volgende, soo is Adriaen den soon bij blinde lotinge ten deele bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eene huijsinge ende schuer, met de gronde ende erffenisse van dien daer aen liggende, ende daer toe behoorende, groot drie loopensaet ofte daer ontrent, gestaen ende gelegen binnen dese parochie van Tilborgh, ter plaetse genaemt de Hoeve, aldaer tussen erffenisse, oost de kinderen van Jan Claes de Cocq, zuijt Hendrick Verhoeven, west de gemeene straet, ende noort Cornelis Peeter Leijten, los ende vrij, uijtgenomen twee gulden tien stuijvers sjaers aende conventualen van Tongerloo, ende daerenboven sal dit loth noch in vergelijckinge van cavelinge, aende vijff naebeschreven condividenten, moeten uijtkeeren, de somme van twee hondert guldens eens, binnen den tijt van een halff jaer eerstcomende sonder interest, omme daermede te betaelen de lastige schulden van desen boedel,

Waer tegens, Jan den soon, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceel ackerlants, genaemt de Stadts Hoeve groot vijff quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, aldaer oost de weduwe Jan Goijaert Heerdens, zuijt Goijaert Joost Heerdens, west de gemeente alhier, ende noort Adriaen Willems de Roij, los ende vrij, item een parceel ackerlant, groot vijff quartier loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeve alhier, ontrent den Langen Pat, aldaer oost Gijsbert van Gorp, zuijt Adriaen Somers, west de kinderen Peeter de Beir, ende noort eenen gemeenen ackerwegh, los ende vrij, eijndelijck noch een moer beemdeken groot twee loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aenden Ouden Draijboom alhier aldaer oost de Leij, zuijt de weduwe van Niclaes Cornelis Lewisse?, west de Lantscheijdingh, ende noort Adriaen Hoeff Nagel, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver chijns sjaers, aenden Ed: Heer alhier,

Waer tegens Gijsbert den soon, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, eerstelijck een parceeltie ackerlants groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Stadts Hoeve aende Hasselt alhier, oost de weduwe Jan Goijaert Heerden, zuijt Jan de Beir, west de gemeente alhier, ende noort Goijaert Joost Heerdens, los ende vrij, item een parceeltie ackerlant, groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeve alhier ontrent den Langen Path, aldaer oost Willem Jan Willems, zuijt Adriaen Somers, west Jan van Gorp, ende noort eenen gemeenen ackerwegh, los ende vrij, uijtgenomen drie vaeten rog sjaers, aende H: Geest alhier, item een parcheeltie soo saeijlant, als bos, groot samen ander halff loopensaet ofte daer ontrent, gelegen achter de Hoeve alhier, aldaer oost de weduwe van Jan Willems van Spaendoncq, zuijt Adriaen Huijberts, west Peeter van Gorp, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, eijndelijck, noch een parceeltie ackerlant, groot ontrent een loopensaet, gelegen als voor, aldaer oost de gemeene straet, zuijt de weduwe Jan Adriaen Wouters, west de gemeente alhier, ende noort de kinderen Jan Claes de Cocq, los ende vrij,

Waer tegens Gerart den soon, bij blinde lotinge, ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeve alhier, aldaer oost Adriaen van Gestel, zuijt den selven, west Jan Wouters de Bont, ende noort de conventuelen van Tongerloo, los ende vrij, item noch eenen heijbodem, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aenden Ouden Draijboom alhier, oost Johan Molengraeff, zuijt Anthonij Stackenborgh, west de Leij, ende noort Niclaes Vermee, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver chijns sjaers, aenden Ed: Heer alhier,

Waer tegens Adriaen Jan Meuss, nomine uxoris, bij blinde lotinge ten deele bevallen is, ende sal alsoo voor sijn portie hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel beemde groot ses loopensaet ofte daer ontrent, gelegen inde Oude Nieuwe Velden alhier, aldaer oost Adriaen Wagemaeckers, zuijt den Langen Dijck alhier, west de weduwe Cornelis Cornelis van Groenendael, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, item noch een parceel ackerlants groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeve alhier aldaer oost eenen gemeenen wegh, zuijt Jan Jansz de Jongh, west de gemeente alhier, ende noort Jan Anthonij Vrancken, los ende vrij,

Ende waer tegens de voornoemde momboirs, ten behoeve vande voors. onmondige kinderen, ten deelen bevallen zijn, ende sullen alsoo voor haere portie, hebben, behouden, ende erffelijck possideren, een parceel ackerlant, groot drie loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen aende Hoeve alhier, aldaer oost de weduwe Jan Willems van Spaendoncq, zuijt eenen gemeenen wegh, west de kinderen van Jan Claessen de Cocq, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, item noch een bleckelingh velt, groot ander halff loopensaet, ofte daer ontrent, gelegen inde Bloot Beemde alhier, aldaer oost ..., zuijt ..., west ..., ende noort de Leij, los ende vrij, uijtgenomen eenen stuijver, acht penningen, min off meer chijns sjaers, aenden Ed: Heer alhier,

Voorts is tussen de voors. partijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert, ende ondersprocken, dat ijder op sijn aengecavelde deel, ende loth, sal moeten gedogen, ende onderhouden, alle wegen, stegen, schauwen, waterlaeten, ende andere naebuerlijcke rechten, te onderhouden als van outs, twelck d'een of d'ander parceel soude mogen subject wesen, en hebben etc. gelovende etc., allen commer etc., actum den sevenentwintighsten junij seventien hondert ende twee.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832