Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8079-60v

Kennelijck sij eenen ijgelijcke, als dat op huijden dato deses, voor schepenen der Heerlijckheijt van Tilborgh ende Goirle ondergenoemt, sijn gecomen ende gecompareert Michiel Gerits de Roij, ende Dirck van den Brul, in huwelijck gehadt hebbende, Maria Gerits de Roij, de welcke hebben bekent, ende beleden, bekennen, ende belijden mitsdesen, met malcanderen aengegaen ende gemaeckt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge, vande naebeschreven erffgoederen, metter doot ontruijmt, ende achtergelaeten, door Adriaen Gerits de Roij, hen comparanten broeder zaliger was aengecomen, inder voegen, forme, ende manieren hier naebeschreven volgende,

Alleen onroerend goed aan den Heijcant.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832