Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8158-70v

Adriaen Jan Emmen, als man en momboir van Anneke dogtere Adriaen Jan Deckers wonende te Tilborgh een stuk lants groot ontrent twee lopensse ofte soo groot ende cleijn gelegen is tot Tilborgh ter plaetse genaemt Hasselt, neffens de naervolgende cooper aen d'eene sijde, Jan Corstiaen Jan Jacobs aen d'ander sijde streckende metten eene eijnde op erve Jan Jan Deckers, ende metten anderen eijnde op erve Lambert Jan Creijnen, hem aengecomen bij successie van sijne vrouwe ouders, gelijk hij verclaerde, heeft hij mitsdesen wettelijk en erffelijk vercogt Peter Jan Deckers, mede woonende tot Tilborgh, van den selven coopere metten erffregte van dien te hebben en te besitten, ende heeft den voors. vercoopere het geene voors. is den coopere opgedragen met helmelinghe verthijdenisse met manieren in dien gewoonlijk sijnde gelovende op verbant van sijn persoon en goederen hebbende en vercrijgende, dat hij den cooper van het geene voors. is, altijt behoorlijke waerantschap sal doen en allen commer, calangie en aentael daer inne wesende ofte comende, den vercrijger aff sal doen geheelijcken uijtgenomen dorps lasten commeren, en servituten daer toe soo van outs regts als gewoonte weege te onderhouden staende en gehoirende, getuijgen waren hier over schepenen in s'Hertogenbosche Johan de Caron, ende Guiliam van der Helst, gegeven den vijff en twintigste maert seventien hondert en twee onderstont in lib: Cattenb: en onderaen hingen twee zegels in groenen wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832