Menu

Documenten

Document R-1702-14-8158-71r

Adriaen Jan Emmen, als een der erffgen: van Cornelis Adriaen Deckers, in qualiteijt als man en momboir van Anneke dogtere Adriaen Deckers, en alsoo voor sig selfs, en in den naeme van sijne mede erffgen: van de voors. Cornelis, hem daer voor fort en sterk makende mitsdesen, twee en een halff loopensse teulant gelegen tot Tilborgh ter plaetse genaemt het Craeijvelt, neffens erve Lambert Jan Creijnen ter eenre, ende de gemeijne straet ter ander sijde, de cooper metten eene eijnde, en Jan Corstiaen Jacobs metten andere eijnde, haer aengecomen bij successie van den voors. Cornelis Adriaen Deckers, soo men verclaerde, heeft hij mitsdesen wettelijk en erffelijck vercogt Jan Jan Deckers wonende tot Tilburch van denselve coopere metten erffregte te hebben en te besitten, ende heeft die voorn. vercoopere het geene voors. die voors. cooper opgedragen met helmelinge verthijdenisse in manieren indien gewoonlijk sijnde, gelovende op verbant van sijn persoon en alle sijne goederen present en toecomende, met sterkmaking als voors., altijt schuldige en geregte sal doen waerantschappen, en dat hij ook allen commer calangie en aentael daer inne wesende ofte comende, de voors. vercrijgere aff sal doen geheelijck, uijtgenomen dorps lasten, commer en servituijtten daer toe soo van outs regts als gewoonte weege te onderhouden staende en gehoorende, getuijgen waren hier over schepenen inne s'Bossche, Jurriaen van Luinen, en Cornelis van Vrijbergen, gegeven den agsten april seventien hondert en twee onderstont S. J. L. van Cattenb: en onder aen hingen twee zegels in groenen wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832