Menu

Documenten

Document R-1702-14-8158-74r

Gerardt van Noort clerck ter secretarije alhier inden name ende gemechtight tot het naarvolgende van Martinus Adriaans van Heijst als man ende momboir van Jenneken Peter Jacobs woonende tot Tilburgh in procuratie op eergisteren den 30 november seventien hondert twee voor heeren schepenen deser stadt gepasseert ende uijt cragte der machte hem daar bij gegeven ende verleent, twee derde parten in vijf loopensaten lants gelegen tot Tilburgh aan het Craijven neffens Jan Peter van Eeten aan d'eene sijde Sijmen Peters van Amelsfoirt aan d'andere zijde de gemeijne straat met beijde de eijnden, hem aangecomen bij successie sijnder constituants vrouwen ouders gelijk den constituant inde voors. procuratie hadde verclaart, heeft hij mits deesen wettelijck ende erffelijck opgedraagen ende overgegeven Johan Louis van Cattenburgh tot behoeff van Jan Adriaan Jansse mede woonende tot Tilburgh tsaamen met alle ende iegelijcke de schepene brieven instrumenten ende munimenten daar toe gehoorende ende metten alingen reghte de voors. constituant daar aan ende den inhoude van dien eenigsints can pretenderen, ende heeft hemlinge daar op verteegen inne manieren indien gewoonelijck sijnde, geloovende op verbant van des voors. constituants persoon ende goederen hebbende ende vercrijgende het voors. opdragen overgeven ende vertijden altijt voor goet vast stedig ende van weerden te houden, ende allen commer calangie ende aantael daar inne wesende ofte comende den vercrijger af te doen geheelijck, uijtgenoomen dat den coper daar uijt moet blijven vergelden twee derdeparten in een capitael van vijftig gls: aende Taeffel van den H: Geest tot Tilborg, item noch in een capitael van 50 gl aende Taeffel vande H: Geest tot Enschot, item in honderd en zestig gls. capitael aan Jenneken Snijers, getuijgen waaren hier over schepenen in s'Hertogenbosch Johan Festus van Breugel ende Jacob Comans, gegeven den tweeden december seventien hondert twee, onderstont in lib Cattenburgh en onder aan hinge twee zegels in groene wasse.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Zoeken in website: De Hasselt voor 1832