Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8185-146r

Peeter, ende Maria Henderick Emmen, soo voor hen selven, ende alnogh haer fort ende sterckmakende voor Jan ende Jenneken Henderick Emmen hennen absenten broeder ende suster, alsmede ... Hendrina Peeters vande Loo, weduwe wijlen Henderick Em Daniels, soo voor haer selven, ende alnogh als moeder, ende vooghdesse van Adriaen haeren minderiarigen soon, verweckt bij den voornoemden Henderick Em Daniels, geassisteert met den voors Peeter haeren meerderiarigen soon, de voorgenoemde weduwe, met konsent ende decreet van heeren schepenen alhier, inne dato den 2 maert laestleden, ahier gesien, ende gelesen, cedunt aen Peeter Leijten, een parceeltien ackerlant genaempt het Boghtien?, groot een ende een quart loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Peeter Henssen, suijt Jan Gerrit Creijers, west Ego de Wits, ende noort de gemeente alhier, los ende vrij, item de gereghte helft, gemeen ende onbedeelt, in een parceeltien ackerlant, groot int geheel, een ende drie quart loopensaeten, ofte daer ontrent, gelegen als vooren, oost Adriaen Jan Somers, suijt Peeter Embreght Maes, west de waterlaet, ende noort Denis Henderick Hoirevoorts, los ende vrij, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten etc. ende hebben etc., gelovende etc., allen commer etc., actum den veertienden martij,

Cooppen 130 gulden voldaen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832