Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8185-168r

Anthonij vanden Eijnde, cedit aen Laurijs Gerrits van Doremael, een huijs ende hoff, groot saemen een loopensaet, ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Willem Daniel Vrancken, suijt de gemeene straet, west ende noort Jan Willem de Beer, los ende vrij, uijtgenomen eenen chijns van vijff stuijvers sjaers, aen van Ekelschot tot Oirschot, betaelt wordende op St. Dionijs Dagh, ende voorts wegen, stegen, etc. ende heeft etc gelovende etc. alle commer etc. actum den tweeden november 1702.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832