Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1702-14-8185-168v

Jenneken Adriaen Meuwessen, weduwe van wijlen Willem Gerrit Eeltiens, ende met haer Jenneken Willem Eeltiens haere meerderjarige dochter, cum tutore, cedunt aen Anthonij Gerrit Eeltiens, een halff huijs, met de erve van dien, groot twee lopensaeten ofte daer omtrent, gestaen ende gelegen aende Hasselt alhier, oost Jan Smolders, suijt de straet, west Niclaes van Gorp, ende noort Laureijs van Heijst, los ende vrij, uijtgenomen ses ende een halff vath rogge siaers, in eenen meerdere pacht aende conventuaelen van Tongerloo, ende voorts wegen ende stegen etc., ende hebben etc., gelovende etc., dogh inne geval moghte worden bevonden dat op het voors. goet eenige voordere rente chijnsen ofte eenige andere lasten moghten uijttegaen, de welcke den cooper alle is nemende tot sijne laste, actum den sesden november 1702,

Cooppenningen 30 gulden voldoen.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832