Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1703-115-49-128

Inden naeme des Heeren Amen.
Compareerden voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bijden Ed: Rade van Brabant in Sgravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ende de getuijgen naegenoemt in eijgene persoonen den eersamen Hendrick Jan Mutsaerts coopman ende d'eerbare Hester Jan Daniels wettige houwelijcxe luijden, alhier binnen Tilborgh aende Stockhasselt woonende, mij notaris wel bekent, beijde gesont van lichamen gaende ende staende, hen verstant, memorie ende sinnen alomme wel machtich ende volcomentlijck gebruijckende, soo sulcx opentlijck bleeck, dewelcke overdenckende de seeckerheijt des doots ende d'onseeckere ure van dien hebben daeromme met voorbedachten raet ende mutueel consent, uijt hennen eijgen vrijen wille, gemaeckt, geordonneert ende gesloten soo sij doen mits desen, dit hen tegenwoordich testament lesten ende uijttersten wille in voegen ende manieren hier nabes: volgende: Eerstelijck henne zielen, nu, en soo wanneer die uijt henne sterffelijcke lichamen sullen comen te scheijden inde grondeloose bermherticheijt van Godt almachtich bevelende ende henne doode lichamen eerelijck en christelijck begraven te worden, comende voorts totte dispositie van henne tijdelijcke goederen hen bij Godt Almachtich, op deser aerde genadelijck verleent, soo verclaerden sij testateuren uijt lieffde die sij malcanderen sijn toedragende, d'een den anderen den langstlevende van hun beijde wedersijts, te laeten ende te maecken vrij heer ende meester ofte meestersse van alle ende iegelijcke henne gesamentlijcke goederen, soo haeffelijcke als erffelijcke gereede ende uijtstaende penningen, gout silver gemunt ende ongemunt, wolle ende wolle laeckenen, schulden, actien, ende crediten, hoedanigh die sijn ofte genoemt connen worden, waar en op wat plaetsen gelegen, geen ter werelt uijtgesondert, ende die d'eerstafflijvige met sijne of hare doot eenichsints sal comen te ontruijmen ende achter te laeten, omme alle deselve na doode van den eerstafflijvigen bij den langstlevende van hun beijde in vollen eijgendom aenveert ende beseten te worden, die te vercoopen transporteren verteeren, veralieneren, belasten ende beswaren oock met volcomen macht om daer van te disponeren, ende daer mede te doen, soo de langstlevende goetduncken ende gelegen comen sal, sonder tegenseggen van iemanden, Alsoo de testateuren verclaren dat Johan Mutsaerts haren soon getrout met Cornelia Segers en Maria Mutsaerts getrout met Gijsbertus de Wits hare dochter ijder van hare legitime portie met henne uijtsetsels ter somme van twee duijsent gulden sijn voldaen ende betaelt, instituerende ende nominerende sij testateuren malcanderen d'een den anderen den langstlevende van hun beijde wedersijts int gene des ende alsoo voors is tot hennen eenigen ende universelen erffgenaem met vollen rechte van institutie mits desen.
Tgene voors. staet verclaerden sij testateuren te wesen hennen testamente lesten ende uijttersten wille, die sij begeren dat na doode vande eersten afflijvigen precies sal werden achtervolght staet grijpen ende sijn volcomen effect sorteren t'sij bij forme van testament solemneel, codicille, gifte ter saecke des doots onder de levende ofte andersints soo t'selve alderbest kan bestaen, goet ende van waerde wesen, niettegenstaende alle ende ijegelijcke solemniteijten na rechte of andersints gerequireert in desen niet ende waren geobserveert, oock niettegenstaende eenige costumen, placaten ordonnantien locale of municipale rechten desen ter contrarien, Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh ter presentie van Gijsbert Vrancken ende Peeter Vrancken sijnen broeder beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versocht ende gebeden, die de minute deses (gestaen op behoorlijk zegel) nevens de testateuren ende mij notaris voornt, mede hebben onderteeckent, desen vijffden februarij 1703.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832