Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1703-115-49-146

Compareerde voor mij Arnold: van Loon openbaer notaris bijden Ed: Rade van Brabant, in sGravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt van Tilborgh residerende, en de getuijgen nagenoemt in eijgen persoon, Anneken Gerit Willems Veramelvoirt, weduwe Peeter Jan Peeter Sijmons, inwoondersse aende Hasselt alhier, dewelcke verclaerde te constitueren ende volmachtich te maken bijdesen, Jan Adriaen Momboirs haren swaeger, mede inwoonder alhier, speciaelijck omme uijt den naem ende van wegen de constituante met alle ende ijgelijcke soo cooplieden, factoiren ende andere in Hollant en elders woonende, finalijck te reeckenen ende te liquideren, de gelden en penningen die de constituante te goede sullen comen, te ontfangen, mitsgaders de wolle laeckenen onder de factoiren voors. berustende, mede te eijsschen ende te ontfangen, daer van quitantien te passeren ende voor namaninge te bevrijden, alles volgens de reeckeningen daer van aenden geconstitueerden ter handt gestelt, ende noch ter handt te stellen, d'onwillige debiteuren tot betalinge van hun achterwesen ende leverantie of restitutie vande laeckenen met rechte te constringeren ende die proceduren met alles daer aen dependerende tot den uijteijnde te vervolgen ende ..., oock met macht om een ofte meer
persoonen, so dat behoort, te substitueren, ende voorts generalijck alles anders meer te doen, handelen, ende verrichten, tgene de constituante sellfs present sijnde, eenichssints soude connen ofte mogen doen, alwaert oock soo, dat de voors. saecken, nader macht gerequireert werde, dan voors. staet, gelovende voor goet, vast, ende van waerde te houden, ende doen houden, allen tgene bijden geconstitueerden, ofte sijne gesubstitueerdens, uijt crachte deses, eenichssints sal wesen gedaen ende verricht, onder verbant ende subjectie als na rechte, salvo computu,
Aldus gedaen ende gepasseert binnen Tilborgh, ter presentie van Peeter van Exsel, ende Anthonij Jan Somers, beijde inwoonderen alhier als getuijgen hier toe versocht die de prothocollaire minute deses, geschreven op behoorlijck zegel, nevens de comparante ende mij notaris voornt., mede hebben onderteeckent den vijffentwintichsten september seventien hondert en drije.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832